Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. En lees welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 12 januari 2024

Frans Halsstraat 8
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel met nokverhoging

Datum ontvangst: 14 januari 2024

Frederik van Eedenplaats 71
Voor de activiteit: afwijken van regels in het omgevingsplan, kamerverhuur

Datum ontvangst: 15 januari 2024

Goudenregenstraat 68
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw met dakopbouw aan de achterzijde van de woning

Datum ontvangst: 16 januari 2023

432 huurappartementen aan de Bongerd en Wingerd
Voor de activiteit: bouwen, verduurzaming van huurappartementen

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Melding kappen vergunningvrije bomen

Rein Landerpad/Fluiterlaan (Amandelpark)
Reden: door vandalisme, de schors is rondom de bomen verwijderd, de bomen kunnen niet gehandhaafd blijven
1 veldesdoorn (0-20 cm, 6-12 hoog) en 1 watercipres (20-30 cm, 6-12 hoog)
Herplant: er worden in het project Amandelpark 2 nieuwe bomen geplant

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 12 januari 2024

Fascinatio Boulevard 0 NK 1
Voor de activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan, 3 woonblokken (totaal 161 huurwoningen) 
Einde beslistermijn: 26 februari 2024

Verzenddatum: 16 januari 2024

Duikerlaan 348 C
Voor de activiteiten: verhuurvergunning, kamer verhuur
Einde beslistermijn: 27 februari 2024

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 15 januari 2024

Lylantse Baan 1
Voor de activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan, carportconstructie voorzien van zonnepanelen op het dak
Brucknerstraat 12
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een dakkapel in het linker- en rechterdakvlak van de woning
Barbizonlaan 50
Voor de activiteit: afwijken bestemmingsplan, verlenging van de tijdelijke opvang van 30 asielzoekers

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure  -  concept

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning: voor het oprichten van een onbemand tankstation voor afgifte vloeibare brandstoffen aan motorvoertuigen en het laden van elektrische voertuigen, Hoofdweg 30.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij het voornemen heeft om een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit het oprichten van een inrichting op het adres Hoofdweg 30.

Wat is de initiatiefnemer van plan?

De ontwikkelaar heeft het voornemen een (on)bemand tankstation op te richten voor afgifte van vloeibare brandstoffen aan motorvoertuigen en het laden van elektrische voertuigen.

Wilt u het plan bekijken?

Het plan kunt u bekijken vanaf donderdag 25 januari tot en met woensdag 6 maart 2024 in de hal in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. U kunt de stukken ook digitaal inzien(externe link)

Hoe kan ik een reactie geven?

Vanaf donderdag 25 januari tot en met woensdag 6 maart 2024 ligt het plan gedurende zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunt u reageren op het voorgenomen initiatief. Dit kan door het indienen van een zienswijze: Iedereen kan zijn of haar zienswijze op het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 2e fase indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

U kunt een zienswijze bij de gemeente indienen door:

  • Het contactformulier(externe link) in te vullen onder vermelding van: project ‘Kuwait Petroleum’
  • Het sturen van een brief aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel onder vermelding van: project ‘Kuwait Petroleum’
  • Het mondeling geven van een zienswijze. Hiervoor neemt u vanaf donderdag 25 januari 2024 tot en met woensdag 6 maart 2024 contact op met dhr. P. van Overveld, telefoonnummer 010 – 28 48 68 53 e-mail p.van.overveld@capelleaandenijssel.nl .

Weigeren beschikking Wet Natuurbescherming 

Besluit in het kader van de Wet natuurbescherming, voor het weigeren van een ontheffing op grond van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis als het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen, gedurende de periode 14 maart 2023 tot en met 31 december 2027. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft besloten de aangevraagde ontheffing af te wijzen. 

Wat is de initiatiefnemer van plan?

Aanvrager wilt sloop- en bouwwerkzamheden uitvoeren op de percelen 2697, 1787, 1072, 1048 en 2342 in Capelle aan den IJssel (Rivium). De werkzaamheden verstoren de gewone dwergvleermuis en beschadigen en vernielen de voortplantings- en rustplaatsen.

Wilt u een plan bekijken?

Het plan kunt u bekijken vanaf donderdag 25 januari tot en met woensdag 6 maart 2024 op www.overheid.nl(externe link).

Hoe kan ik een reactie geven?

Vanaf donderdag 25 januari tot en met woensdag 6 maart 2024 ligt het plan gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens deze periode kunt u reageren op het besluit. Dit kan door het indienen van een bezwaar:

Een bezwaar moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl. Dit bezwaar moet het zaaknummer 01029065 met kenmerk ODH533907, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14 010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 28 48 721

Wilt u een omgevingsvergunning voor een bouwplan inzien? Dan kunt u een email sturen aan omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl en zal er contact worden opgenomen voor een afspraak met de behandelaar van de aanvraag.

Gebruik gemeentegrond  -  verleend

  • CityTec B.V., bouwterrein plaatsen ter hoogte van de Hoofdweg-Molenbaan, van 16 januari tot en met 2 februari 2024
  • De Vries en Verburg Bouw B.V., bouwterrein plaatsen te hoogte van Fluiterlaan 52, van 8 januari tot en met 10 juni 2025
  • Visser & Smit Hanab Distributie B.V., bouwterrein plaatsen op meerdere parkeervakken ter hoogte van Jan van Geusrede, van 15 januari tot en met 19 april 2024

Horeca

  • Bagels en Beans, exploitatie- en terrasvergunning, Centrumpassage 97
  • Starbucks, exploitatie- en terrasvergunning, Stadsplein 111

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

  • Container plaatsen, op de gezamenlijke parkeerplaats ter hoogte van Louis Couperusplaats 223, van 22 januari tot en met 5 februari 2024