Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 4 augustus 2022

Kanaalweg
Voor de activiteit: kappen, populus canadensis ‘dorskamp’ (populier)
Ernst Barlachrade 9
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel
Cycladen 22
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voordakvlak

Datum ontvangst: 9 augustus 2022

Chopinstraat 93
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voordakvlak
De Linie 4
Voor de activiteit: bouwen, wijzigen van gedeelte van de gevel

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 4 augustus 2022

Gravure 19
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voordakvlak

Verzenddatum: 8 augustus 2022

1e Lunarelaan 10
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, uitbreiding achterzijde op 1e etage en een dakkapel in achterdakvlak op 2e etage

Verzenddatum: 9 augustus 2022

Cycladen 22
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voordakvlak 
Chopinstraat 93
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voordakvlak
Kanaalweg
Voor de activiteit: kappen, populus canadensis ‘dorskamp’ (populier) in verband met onvoldoende conditie en vitaliteit door zware beschadiging

Verzenddatum: 10 augustus 2022

Kanaalweg 52
Voor de activiteit: bouwen, van een gemaal

Bent u het niet eens met het besluit?

Maak online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Ter inzage: ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Zevensprong 1
Voor de activiteit: brandveilig gebruik ten behoeve van kinderopvang

Bongerd 4
Voor de activiteit: brandveilig gebruik ten behoeve van kinderopvang

De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen met ingang van 24 augustus 2022 gedurende zes weken, op werkdagen ter inzage. Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Als u de zienswijzen kenbaar wilt maken verzoeken wij u om contact op te nemen met omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl . 

Venstertijden laad- en losplaatsen Rivierweg

Het college heeft op 15 augustus 2022 besloten de venstertijden definitief in te stellen op de 3 laad- en losplaatsen op de Rivierweg.

 • Deze venstertijden zijn gerealiseerd door het aanbrengen van een onderbord 'van 7.00 uur tot 19.00 uur buiten de tijden parkeren toegestaan'  onder de borden E7 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 bij de drie laad- en losplaatsen op de Rivierweg.

Het besluit en de daarbij behorende tekening ligt vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Niet mee eens?

Dan kunt u bezwaar maken. U stuurt uw bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit op 13 juli 2022 naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u:
- naam;
- adres;
- datum van uw bezwaarschrift;
- tegen welk besluit u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met het besluit.

Vergeet niet uw handtekening te zetten. Ook kunt u via internet uw bezwaarschrift indienen via: www.capelleaandenijssel.nl/bezwaar.

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen, dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor moet u wel een bijdrage betalen. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Verkeersbesluit Dalenbuurt

In de afgelopen jaren is de Dalenbuurt opgehoogd en op sommige punten heeft de wijk een andere indeling gehad. Daarnaast zijn sommige verkeersbesluiten in de wijk oud en soms niet volledig. Om deze reden heeft het college op 15 augustus 2022 besloten het verkeersbesluit voor de gehele Dalenbuurt opnieuw te nemen.

Het (verzamel)verkeersbesluit omvat de volgende besluiten:

 • het instellen van een maximale snelheid van 30 km/uur op de wegen en straten in de Dalenbuurt, met uitzondering van de Scheldedal en de Keerkring, door het plaatsen van de borden A01-30zb (zone 30) en A02-30ze (einde zone 30) van Bijlage I van het RVV 1990;
 • het instellen van een voorrangskruising op de kruising van het Scheldedal met de Keerkring, waarbij het verkeer op het Scheldedal voorrang moet verlenen aan het verkeer op de Keerkring door het plaatsen van de borden B04 (voorrang op het verkeer van links), B05 (voorrang op het verkeer van rechts) en B06 (voorrang verlenen) van Bijlage I van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden;
 • het instellen van een voorrangskruising op de kruising van de Keerkring met de Keerkring ter hoogte van nummer 137-144, waarbij het verkeer op de keerkring 137-144 voorrang moet verlenen aan het verkeer op de Keerkring door het plaatsen van de borden B04 (voorrang op het verkeer van links), B05 (voorrang op het verkeer van rechts) en B06 (voorrang verlenen) van Bijlage I van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden;
 • bestuurders op het Scheldedal en de Keerkring te gebieden de verkeersgeleiders voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft door het plaatsen van de borden D02 (verplichte passeerkant) van Bijlage I van het RVV 1990;
 • het instellen van een parkeerverbod aan beide zijden van het Scheldedal inclusief de parkeerhofjes, voor het deel gelegen tussen de Keerkring en het Dalpad door het plaatsen van de borden E01zb (parkeerverbodszone) en borden E01ze (einde parkeerverbodszone) van Bijlage I van het RVV 1990;het instellen van een parkeerverbod aan beide zijden van de Keerkring door het plaatsen van de borden E01 (parkeerverbod) van Bijlage I van het RVV 1990 en onderborden OB501 en OB502 (pijlen);
 • het instellen van een parkeerverbod aan beide zijden van de Oosterlengte voor het deel gelegen tussen De Vallei en het Maasdal door het plaatsen van de borden E01 (parkeerverbod) van Bijlage I van het RVV 1990;
 • het aanwijzen van parkeergelegenheden voor personenvoertuigen door het plaatsen van de borden E08 (parkeergelegenheid voor personenauto’s) van Bijlage I van het RVV 1990 op de volgende locaties:
 • Ingang Keerkring ter hoogte van nummer 24-32
 • Ingang Keerkring ter hoogte van nummer 41-48
 • Ingang Keerkring ter hoogte van nummer 137-144
 • het aanwijzen van parkeergelegenheden voor het laden van elektrische voertuigen door het plaatsen van de borden E04 (parkeergelegenheid) van Bijlage I van het RVV 1990 en onderborden met de tekst 'opladen elektrische voertuigen' in combinatie met het onderbord OB504 op de volgende locaties:
 • Jekerdal 24;
 • Rijndal, ter hoogte van Ahrdal 2;
 • Lippedal 13;
 • het aanwijzen van voetpaden door het plaatsen van de borden G07 (voetpad) van Bijlage I van het RVV 1990 op de volgende paden:
 • het pad gelegen tussen de kruising Keerkring/Scheldedal en Jekerdal 9;
 • het pad gelegen tussen het Scheldedal en het Dinteldal;
 • het pad gelegen tussen het Scheldedal en het Dongedal;
 • het pad gelegen tussen het Maasdal en het Diezedal;
 • de paden gelegen tussen het Maasdal, het Dongedal en het Rijndal;
 • de paden gelegen tussen het Rijndal, het Moezeldal en het Reggedal;
 • het pad gelegen tussen het Rijndal en het Lingedal;
 • het pad parallel aan het Dalpad;
 • het pad gelegen tussen het Maasdal en de Keerkring;
 • het aanwijzen van een verplicht fietspad door het plaatsen van de borden G11 (fietspad) van Bijlage I van het RVV 1990 op de vrijliggende paden aan beide zijden van de Keerkring;
 • het aanwijzen van een verplicht (brom)fietspad door het plaatsen van de borden G12a ((brom)fietspad) van Bijlage I van het RVV 1990:
 • op het Rijndalpad gelegen tussen het Rijndal en het Waardenpad;
 • op het Dalpad tussen de Oosterlengte en het Scheldedal;
 • het aanwijzen van een onverplicht fietspad door het plaatsen van de borden G13 van Bijlage I van het RVV 1990:
 • op het Sauerdalpad; 
 • op het Dalpad ten oosten van de Oosterlengte;
 • het aanwijzen van een bushalte op de Keerkring door het plaatsen van het bord L03 (bushalte) van Bijlage I van het RVV 1990;
 • het aanwijzen van voetgangersoversteekplaatsen door het aanbrengen van zebramarkering, als bedoeld in artikel 49 van het RVV 1990 en borden L02 (voetgangersoversteekplaats) van Bijlage I van het RVV 1990, op de volgende locaties:
 • de Keerkring, ten oosten van de aansluiting met het Maasdal;
 • de Keerkring, ten oosten van de aansluiting met het Scheldedal;
 • het Scheldedal, bij de aansluiting met de Keerkring;
 • het Scheldedal, ter hoogte van het Dinteldal;

Het verkeersbesluit en de daarbij behorende tekening ligt vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Niet mee eens?

Dan kunt u bezwaar maken. U stuurt uw bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit op 13 juli 2022 naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u:
- naam;
- adres;
- datum van uw bezwaarschrift;
- tegen welk besluit u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met het besluit.

Vergeet niet uw handtekening te zetten. Ook kunt u via internet uw bezwaarschrift indienen via: www.capelleaandenijssel.nl/bezwaar.

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen, dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor moet u wel een bijdrage betalen. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Standplaatsvergunning  -  verleend

 • Girlflower, voor verlenging standplaats Schermerhoek voor de dinsdagen en donderdagen voor het jaar 2022

Evenementenvergunning -  verleend

 • Kunstkring Capelle, voor het houden van een kunstmarkt op 10 september 2022 van 10.30  tot 16.30 uur op de Kerklaan, rondom de oude Dorpskerk

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

 • kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers)
 • het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen
 • het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet).

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Buurtbbq, 27 augustus 2022 op de Sofie Blank erf ter hoogte van nummer 9 van 18.00 tot 23.00 uur
 • Plaatsen container, 25 augustus tot 7 september 2022 op de parkeerplaats tegenover de Fallastraat 1 in verband met vervanging kozijnen
 • Plaatsen van een frietkraam en poffertjeskraam, 21 september 2022 van 12.30 tot 15.30 uur op Stadsplein voor het Isalatheater
 • Plaatsen container, in verband met verbouwing, nabij Violierstraat 7, van 3 tot en met 13 september 2022

Collecterooster september 2022

 • 5 t/m 10 september 2022 - KWF Kankerbestrijding
 • 12 t/m 17 september 2022 - Prinses Beatrix Spierfonds
 • 19 t/m 24 september 2022 - Nierstichting
 • 26 september 2022 t/m 1 oktober 2022 - Handicap NL

Melding gebruik spandoeklocaties voor het ophangen van spandoeken van:

 • 4 t/m 10 september 2022 - Open Monumentendag
 • 11 t/m 17 september 2022 - Dorpskerk Bazaar
 • 18 t/m 24 september 2022 - EHBO vereniging Capelle

Kledinginzameling

 • 1 t/m 30 september 2022 - Hartstichting

Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college 110 van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending. 

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • Q.J. Latupeirissa - 13-07-1990 - Akkerwinde 314 - 11-08-2022
 • V. Shirmaer - 05-04-1978 - Schermerhoek 456 - 11-08-2022
 • C. Martirosian - 04-08-1997 - Wingerd 203 - 11-08-2022
 • I.L.M. van Beest - 28-11-2002 - Gruttosingel 57 - 11-08-2022
 • S.M. Yarmaloyan - 06-04-1998 - Wingerd 203 - 11-08-2022
 • E. Martirosian - 10-09-1998 - Wingerd 203 - 11-08-2022
 • K.E. Obiana - 16-01-2007 - Reigerlaan 12 - 11-08-2022
 • S.D. Obiana - 09-03-2005 - Reigerlaan 12 - 11-08-2022
 • J.B. Silva - 08-03-1953 - Franckstraat 51 - 11-08-2022
 • M.G.W. Levenstone - 01-09-2000 - Pluvierstraat 68 - 11-08-2022

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn begint te lopen met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in de IJssel en Lek streek (huis aan huis blad).