Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 11 november 2022

Dorpsstraat 176
Voor de activiteit: kappen, het rooien van een door schimmel aangetaste linde boom 
Librije 183-185
Voor de activiteit: bouwen, wijziging brandveiligheid gevels
Capelseweg 399
de activiteit: bouwen, bouwen van een luifel

Datum ontvangst: 13 november 2022

Othello 38
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van 2 horizontale en 2 verticale dakramen aan achterzijde van de woning

Datum ontvangst: 14 november 2022

diverse locaties aan het Hoofdweg gebied
Voor de activiteit: kappen, kappen van bomen in verband met werkzaamheden aan het leidingennet

Datum ontvangst: 16 november 2022

Andreas Schelfhoutrade 54 
Voor de activiteit: bouwen, houten overkapping in de tuin
Kalmanstraat 1
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel plaatsen in het voordakvlak
Rembrandtsingel 2
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel plaatsen in het voordakvlak

Melding kappen vergunningvrije bomen

Reden: vanwege de integrale herinrichting van dit gebied kunnen de bomen niet gehandhaafd blijven

 • Agnietenhof: 6 sierkersen, 3 esdoorns, 1 els en 1 treurwilg
 • Evoluon: 3 esdoorns en 1 iep
 • Zaanse Schans: 4 sierkersen en 12 bol pluimes
 • Norma: 3 sierkersen en 1 iep
 • Parsifal: 1 sierappel en 5 platanen
 • Arabella: 2 leisterbessen

Herplant: Er worden binnen het project 54 nieuwe bomen geplant

Reden: afstervende kroon

 • Achterzijde Kringdans: 1 es

Herplant: 1 boom, soort nader te bepalen
 

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 16 november 2022

Schinkelse baan 6a
Voor de activiteit: bouwen, reclame plaatsen aan de voorgevel

Verzenddatum: 17 november 2022

Kerklaan 17
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel plaatsen aan de achterzijde van de woning

Bent u het niet eens met het besluit?

Maak online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats Rossinistraat

Het college heeft op 21 november besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen voor het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op de Rossinistraat:

 • Te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn;
 • Eén parkeerplaats gelegen ter hoogte van portiekingang Rossinistraat 42 t/m 180, nabij de woning van de aanvrager, als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Niet mee eens?

Dan kunt u bezwaar maken. U stuurt uw bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit op 13 juli 2022 naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u:
- naam;
- adres;
- datum van uw bezwaarschrift;
- tegen welk besluit u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met het besluit.

Vergeet niet uw handtekening te zetten. Ook kunt u via internet uw bezwaarschrift indienen via: www.capelleaandenijssel.nl/bezwaar.

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen, dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor moet u wel een bijdrage betalen. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Gebruik openbare weg  -  verleend 

 • Car- en bikewash (ten behoeve van de Roparun), naast het gemeentehuis, ter hoogte van Amnestyplein 3 (Energieloket) en het graffitibord, op zaterdag 13 mei 2023 van 10.00 tot 16.00 uur

Standplaatsvergunning  -  verleend

 • Project ‘Ontwikkelbus’ (maatschappelijke hulp voor jongeren), op donderdag 17 november en dinsdag 22 november 2022 tussen 11.30 uur en 13.30 uur bij winkelcentrum De Koperwiek (ter hoogte van de ingang bij de Albert Heijn) en metrostation Capelsebrug
   

Ontheffing geluidhinder  -  verleend 

 • Versluys & Zoon B.V., voor herstelwerkzaamheden aan de asfaltdeklaag op de rotondes Schönberglaan - Monteverdistraat en Schönberglaan – Paganinistraat, op dinsdag 29 november 2022 vanaf 20.00 uur tot woensdag 30 november 2022 06.00 uur
 • Stebru Bouw, voor het storten van beton en afvlinderen, Hoven 2, hoek Fluiterlaan en Roekstraat op 21 november en 28 november 2022 tussen 06.00 uur en 23.59 uur

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

 • kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers)
 • het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen
 • het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet).

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Container plaatsen, op de parkeerplaats aan de Jan van Kanrede 27, van 15 november tot 21 november 2022
 • Kleine kerstmarkt, op het plein aan de Oosterkerk op zaterdag 17 december 2022 van 14.00 tot 19.00 uur

Collecterooster december 2022

 • 17 december 2022 - RopaRun Team Capelle

Melding gebruik spandoeklocaties voor het ophangen van spandoeken van:

 • 18 t/m 24 december 2022 - de Ontmoetingskerk
   

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd. 

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • L.I. Goedhoop - 11-10-1995 - Roer 370 - 14-12-2022
 • N. Boianivska - 11-04-1980 - Lepelaarsingel 55 - 14-12-2022
 • T. Boianivskyi - 18-03-1978 - Lepelaarsingel 55 - 14-12-2022
 • I. Boianivskyi - 06-03-2005 - Lepelaarsingel 55 - 14-12-2022
 • A. Boianivska - 29-07-2010 - Lepelaarsingel 55 - 14-12-2022
 • D.C. Snoek - 05-01-1979 - Damsterdiep 13 - 14-12-2022
 • S. Tjin - 22-02-1976 - Damsterdiep 13 - 14-12-2022
 • D.D.H. Snoek - 28-07-2014 - Damsterdiep 13 - 14-11-2022

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Burgerzaken. Dit team is te bereiken via onderzoeksteam@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college 110 van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending. 

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • K.R. Parafiniuk - 03-04-1986 - Grafiek 42 - 15-11-2022

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn begint te lopen met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in de IJssel en Lek streek  (huis aan huis blad).

Ter inzage: ontwerpbesluit omgevingsvergunning hogere waarden geluid (wegverkeer) en MER-beoordelingsbesluit

Fascinatio Boulevard, kavel 2k4
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan

Planomschrijving: 

Het bouwen van een woongebouw voor studentenhuisvesting met een bouwhoogte van 22,2 meter en met 13 woonfuncties met ruimte voor 342 eenheden voor kamergewijze verhuur. 

Ontwerpbesluit tot vaststelling hogere grenswaarden geluid

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Rijksweg A16 bedraagt ten hoogste 57 dB inclusief 2 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. De geluidsbelasting overschrijdt ook de maximaal toelaatbare waarde van 53 dB (auto(snel)weg, buitenstedelijk). Uit het akoestisch onderzoek (d.d 8 april 2021) blijkt dat de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor zowel de Abram van Rijckevorselweg (max. 59 dB na aftrek) en de Fascinatio Boulevard (max. 53 dB na aftrek) wordt overschreden. Voor de Abram van Rijckevorselweg kan een hogere waarde verleend worden tot maximaal 53 dB. Boven de 53 dB is het toepassen van dove gevels noodzakelijk. 
Hierom moet op basis van de Wet geluidhinder een hogere waarde vastgesteld worden van respectievelijk 53 dB en 54 dB van wegverkeerslawaai voor de Abram van Rijckevorselweg en de Fascinatio Boulevard.  

Door het vaststellen van hogere waarden en het opnemen van de verplichting tot het realiseren van dove gevels kan op de locatie een aanvaardbaar woon- en leefklimaat worden gewaarborgd.  

De aanvraag en het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 24 november 2022 ter inzage. Eenieder kan binnen 6 weken vanaf de eerste dag van ter inzage legging zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. De ter inzage legging van het ontwerpbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant, het huis-aan-huisblad ‘IJssel- en Lekstreek’ en de gemeentelijke website. U kunt voor het inzien van de stukken en voor vragen over het bouwplan contact opnemen met de behandelaar, de heer P. van Overveld, omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Ontwerp Facetbestemmingsplan Buisleiding RoCa 

Rectificatie/herhaalde ter inzagelegging omdat de bijlagen (onderzoeken) bij de Toelichting niet op het Gemeentehuis ter inzage lagen.

Bestemmingsplanidentificatienummer NL.IMRO.0502.BP22BuisRoCaCap‐3001
Het ontwerp Facetbestemmingsplan Buisleiding RoCa is gereed. Vanaf donderdag 24 november 2022 tot en met 4 januari 2023 is dit bestemmingsplan in te zien en kunnen reacties (zienswijzen) worden ingediend.

Waarom een nieuw (Facet)bestemmingsplan?

Gasunie Transport Services (GTS) is verantwoordelijk om 9 bedrijven aan te sluiten op het hoogcalorisch aardgasnet. Eén van deze bedrijven is de RoCa centrale in Rotterdam. Voor de omschakeling van de RoCa centrale dienen leidingen aangelegd of aangepast te worden om aan te kunnen sluiten op het hoogcalorisch aardgasnet. 
Het tracé loopt door de gemeenten Zuidplas, Capelle aan den IJssel en Rotterdam. Het nieuwe aardgasleidingtracé voor hoogcalorisch aardgas is niet in overeenstemming met de huidige bestemmingsplannen. 

Voor het tracé gelegen in de gemeente Capelle aan den IJssel is dus een aanpassing van het geldende bestemmingsplan Hoofdweg noodzakelijk. 

Wat verandert er?

Het ontwerp bestemmingsplan Buisleiding RoCa voorziet in de aanleg van deze gasleiding en de borging van een belemmeringenstrook van 5 meter aan weerszijden van de gasleiding. Het gehele plangebied bestaat uit de dubbelbestemming “Leiding-Gas”. 

Waar kunt u het nieuwe plan bekijken?

Er zijn verschillende manieren om het nieuwe ontwerp Facetbestemmingsplan Buisleiding RoCa in te zien:

 • Digitaal

Op www.ruimtelijkeplannen.nl (externe link)(vanaf 24 november 2022)

 • Gemeentehuis

In de hal van het gemeentehuis op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur, op maandagen tot 20.00 uur (van 24 november 2022)

Reacties

Vanaf 24 november 2022 tot en met 4 januari 2023 kunt u een reactie (zienswijze) indienen op de volgende wijzen:

 • Het contactformulier(externe link) op www.capelleaandenijssel.nl in te vullen;
 • Het sturen van een brief aan de gemeenteraad, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel, onder vermelding van: ontwerp Facetbestemmingsplan Buisleiding RoCa;
 • Het mondeling geven van een reactie (en/of stellen van vragen). Hiervoor maakt u vanaf donderdag 24 november een afspraak met de heer B. van Oosten, telefoonnummer (06-18 60 17 10), e-mail: b.van.oosten@capelleaandenijssel.nl

Hoe gaat het verder?

De gemeenteraad neemt een besluit over de naar voren gebrachte zienswijzen en stelt het ontwerp Facetbestemmingsplan Buisleiding RoCa. Tegen dit vaststellingsbesluit kan tot slot nog beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. 

Vaststelling Paraplubestemmingsplan Geluid Industrieterrein IJsseldijk 

Het college van burgemeester en wethouders maakt volgens het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad in zijn openbare vergadering van 14 november 2022 het Paraplubestemmingsplan Geluid Industrieterrein IJsseldijk met planidentificatiecode NL.IMRO.0502.PH22geluidIJdijk-4001 ongewijzigd heeft vastgesteld. Tevens heeft de raad besloten om voor dit Paraplubestemmingsplan Geluid Industrieterrein IJsseldijk geen exploitatieplan vast te stellen.

Plangebied 

De bestemmingsplangrens is op bovenstaande tekening aangegeven.

Zakelijke inhoud 

Met het onttrekken van delen van het industrieterrein, wordt de geluidszone verkleind. De nieuwe geluidzone is vastgesteld door middel van het akoestisch onderzoek van Rho Adviseurs (2021). Daaruit blijkt dat de nieuwe geluidzone ten opzichte van de huidige contour aanzienlijk wordt verkleind, zie ook de verbeelding van het bestemmingsplan. 

Inzien van het vastgestelde bestemmingsplan 

Het vastgestelde Paraplubestemmingsplan Geluid Industrieterrein IJsseldijk (Toelichting, Regels en Verbeelding) en het raadsbesluit zijn vanaf donderdag 24 november 2022 tot en met 4 januari 2023 beschikbaar en raadpleegbaar:

 • Digitaal

Op www.ruimtelijkplannen.nl (externe link) 

 • Gemeentehuis

In de hal van het gemeentehuis, Rivierweg 111, Capelle aan den IJssel. Het gemeentehuis is geopend op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur, op maandagen tot 20 uur.

Beroep 

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt, en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de raad kenbaar te maken, kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging van het bestemmingsplan vanaf donderdag 24 november 2022 tot en met 4 januari 2023 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Binnen de genoemde termijn kunnen belanghebbenden ook tegen het besluit van de raad om geen exploitatieplan vast te stellen beroep bij de Afdeling instellen.

Het beroepschrift moet naast uw handtekening de volgende gegevens bevatten:

 • uw naam en adres; 
 • een dagtekening; 
 • een omschrijving van het bestreden besluit; 
 • de gronden waarop uw beroep stoelt (de motivering). 

Voor het indienen van een beroepschrift/een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Inwerkingtreding 

Het besluit tot vaststelling van de Paraplubestemmingsplan Geluid Industrieterrein IJsseldijk treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Om dit verzoek in te kunnen dienen, moet er een beroepschrift bij de Afdeling zijn ingediend. 

Aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan gevraagd worden een voorlopige voorziening te treffen: Adressering: Raad van State, t.a.v. de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Om dit verzoek in te kunnen dienen moet er een beroepschrift bij de Afdeling zijn ingediend. 

Meer informatie 

Voor meer informatie neemt u contact op met mevrouw T.N. Buijze, afdeling Stadsontwikkeling telefoonnummer (010) 2848778 of via e-mail: t.n.buijze@capelleaandenijssel.nl