Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning. aangevraagd

Datum ontvangst: 9 juni 2022

Diverse locaties in Capelle aan den IJssel
Voor de activiteit: kappen, 7 bomen wegens ziekte of afstervingsverschijnselen

Datum ontvangst: 10 juni 2022

Chopinstraat 104 (Breeman)
Voor de activiteit:  bouwen, dakkapel plaatsen

Datum ontvangst: 11 juni 2022

Priamsingel 201
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen airco buitenunits
Koggerwaard 18
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw voorzijde

Datum ontvangst: 13 juni 2022

Molenbaan 3
Voor de activiteit: bouwen en reclame, gevelreclame plaatsen
St. Laurensbaai 51
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw voorzijde

Datum ontvangst: 14 juni 2022

Bongerd 4
Voor de activiteit: brandveiligheid gebruik

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Verzenddatum: 17 juni 2022

Kompasstraat 4
Einddatum verlenging: 2 augustus 2022
Voor de activiteit: bouwen, voor het bouwen van 20 bedrijfsunits

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum 9 juni 2022

Schoutenstraat 23
Voor de activiteit: bouwen, het plaatsen van een kozijn met loopdeur in de zijgevel van de woning
Fascinatio Boulevard 770
Voor de activiteit: bouwen, banner plaatsen
Rivierweg 174
Voor de activiteit: bouwen, realisatie entree pui winkelunit

Verzenddatum: 10 juni 2022

Dorpsstraat 49
Voor de activiteit: bouwen, het plaatsen van keerwanden naast de woning

Verzenddatum: 13 juni 2022

Molenbaan 2
Voor de activiteit: bouwen, kozijnen plaatsen
Rondedans 156
Voor de activiteit: kappen, bomen kappen

Verzenddatum: 14 juni 2022

1e Terralaan 9
Voor de activiteit: bouwen, afwijking bestemminsplan, dakkapel plaatsen
Rivium Quadrant en Fascinatio Boulevard 522
Voor de activiteit: werkzaamheden uitvoeren, aanleggen glasvezelverbinding

Verzenddatum: 15 juni 2022

Vuykpark 1
Voor de activiteit: bouwen, afwijking bestemmingsplan, seizoensgebonden overkapping

Bent u het niet eens met het besluit?

Maak online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Doorgetrokken streep Abram van Rijckevorselweg 

Het college heeft op 13 juni 2022 besloten een dubbele ononderbroken asmarkering, als genoemd in artikel 76, punt 1 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, aan te brengen op de Abram van Rijckevorselweg tussen de Rivierweg en de Oosterlengte.

Het besluit en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Niet mee eens?
Dan kunt u bezwaar maken. U stuurt uw bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit op 23 maart 2022 naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.
In het bezwaarschrift zet u:

 • naam
 • adres
 • datum van uw bezwaarschrift
 • tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • waarom u het niet eens bent met het besluit

Vergeet niet uw handtekening te zetten. Ook kunt u via internet uw bezwaarschrift indienen via deze pagina.

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen, dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor moet u wel een bijdrage betalen. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Intrekken instellen parkeerverbodszone De Graafschap

Het college heeft op 20 juni besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen op De Graafschap:

 • het eerder genomen besluit van 28 februari 2022, gepubliceerd op 2 maart 2022 in het Gemeenteblad onder nummer 78820, om een parkeerverbodszone in te stellen op De Graafschap ter hoogte van de Westerlengte in te trekken.

Het besluit ligt vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats Akkerwinde

Het college heeft op 20 juni besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen voor het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op de Akkerwinde:

 • Te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn;
 • Eén parkeerplaats ter hoogte van de garagebox van nummer 365, nabij de woning van de aanvrager als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Niet mee eens?
Dan kunt u bezwaar maken. U stuurt uw bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit op 23 maart 2022 naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.
In het bezwaarschrift zet u:

 • naam
 • adres
 • datum van uw bezwaarschrift
 • tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • waarom u het niet eens bent met het besluit

Vergeet niet uw handtekening te zetten. Ook kunt u via internet uw bezwaarschrift indienen via deze pagina.

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen, dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor moet u wel een bijdrage betalen. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Gebruik openbare weg/gemeentegrond  -  verleend

 • Allgroen BV, ingebruikname 3 parkeervakken naast het fietspad aan de Kinsbergenstraat voor het opslaan van bestratingsmateriaal, van 27 juni tot 29 juli 2022
 • Heijmans, voor een depot langs de ‘s Gravenweg, op het grasveld beide zijden (fietspad),  nabij Golfbaanpad in verband met het opslaan van buisopslag en zand, van 14 juni tot 16 december 2022

Standplaatsvergunning  -  verleend

 • Voor Stichting Blick Onderwijs/IJsselcollege, voor het plaatsen van een Tuk Tuk (verkoop koffie) nabij winkelcentrum ‘s Gravenland/Puccinistraat, op de donderdagen en vrijdagen van 10.00 uur tot 14.00 uur, van 23 juni tot 30 december 2022

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Festiviteit met live muziek bij Brasserie L’oeuf, Groenedijk 48, zaterdag 18 juni 2022 van 18.00 tot 00.30 uur
 • Festiviteit met muziek in clubgebouw KCC – Korfbal Combinatie Capelle, Capelseweg 39a, zaterdag 25 juni 2022 van 12.00 tot 01.00 uur
 • SVS voetbaltoernooi pupillen onder de 18 jaar, op het terrein van SVS Sportpark Schenkel, Capelseweg 31, zaterdag 25 juni 2022 van 09.00 tot 18.00 uur
 • Kinderverjaardag, in het parkje/speeltuin bij de Hoven, zaterdag 25 juni 2022 van 10.00 tot 15.00 uur
 • Buurtbarbecue Amiranten, ter hoogte van huisnummer 11-14, zaterdag 2 juli van 14.00 tot 23.00 uur
 • Barbecuefeest in het Schollebos, zaterdag 30 juli 2022 van 14.00 tot 23.00 uur
 • Plaatsen container, op een parkeervak aan de Rijndal, in verband met tuinrenovatie Lingedal 26, van 27 juni tot 4 juli 2022

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • R.S. Maria - 11-05-1995 - Meidoornveld 181 - 12-07-2022
 • M.G. Muijzer - 25-07-1990 - Woldberg 164 - 13-07-2022

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Uitgeschreven per

 • C.T. de Jong - 03-09-1960 - IJsselwaard 20 - 13-06-2022
 • E. de Zwart - 11-10-1961 - Valkenhof 53- 13-06-2022
 • T. Dinçer - 24-04-1987 - Merellaan 374 - 13-06-2022
 • I. Dinçer - 30-10-2012 - Merellaan 374 - 13-06-2022
 • S.E. Dinçer - 11-05-2011 - Merellaan 374 - 13-06-2022
 • C.N. Anakotta - 17-04-2001 - Burgemeester Schalijlaan 70 - 13-06-2022
 • F.T.A. Robins - 08-06-2001 - Dotterlei 659 - 13-06-2022
 • F. Vajda - 17-09-2000 - Floridaweg 20 U - 13-06-2022

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn start met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in de IJssel- en Lekstreek (huis-aan-huisblad).