Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. En lees welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 13 februari 2023

Paganinistraat 5
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw plaatsen

Datum ontvangst: 14 februari 2023

Offenbachstraat 32
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voordakvlak
Maria Daneels erf 49
Voor de activiteit: bouwen, winkel omzetten naar woning

Datum ontvangst: 15 februari 2023

Libellendans 10
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel plaatsen

Datum ontvangst: 16 februari 2023

Bermweg 134
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw bovenetage achterzijde
Rinus Terlouwpad, nabij Groenedijk 10
Voor de activiteit: bouwen, herdenkingsplek langs de Hollandsche IJssel

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 16 februari 2023

Schermerhoek 1
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, wijziging en aanvulling op een eerder verleende vergunning voor het verbreden van de entrees en de indeling van de begane grond (bergingen en bedrijfsruimten)

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  ingetrokken

Verzenddatum: 16 februari 2023

Admiraal Helfrichweg nabij 2 A 
Voor de activiteit: kappen, kandelaren van 26 platanen staande aan de even zijde van de Admiraal Helfrichweg tussen de Poolvosweg en de Radarstraat

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of u stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure  -  verleend

Verzenddatum: 14 februari 2023

Barbizonlaan 50
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, tijdelijke opvang asielzoekers

Deze vergunning is verleend met de uitgebreide procedure.

Niet mee eens?

Stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar: Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. 

U kunt alleen beroep instellen: 

 • tot en met 5 april 2023 
 • als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebt ingediend;
 • als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen. 

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning fase I 

hogere waarden geluid (wegverkeer) en MER-beoordelingsbesluit

voor de nieuwbouw van 71 appartementen aan de Fascinatio Boulevard kavel 1K1 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij het voornemen heeft om een Fase I ‘ruimtelijke beoordeling ‘ omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van 71 appartementen aan de Fascinatio Boulevard. Later volgt de Fase II ‘bouw’ vergunning. Dit initiatief past niet in het geldende bestemmingsplan. De gemeente kan afwijken van het bestemmingsplan door gebruik te maken van artikel 2.12 eerste lid, onder 1 sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

Bestemmingsplan

De voorgenomen realisatie van een woongebouw op het kavel 1K-1 past niet binnen het bestemmingsplan “Fascinatio-Capelsebrug”. Wonen wordt niet toegestaan binnen de bestemming bedrijf. Door middel van een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bestemmingsplan en kan de nieuwbouw mogelijk worden gemaakt. Het plan voldoet wel aan de in het bestemmingsplan toegestane bouwhoogte en bouwpercentage. De beoogde situering van het woongebouw past niet geheel binnen het bouwvlak van het bestaande bestemmingsplan en ten behoeve van een betere en een meer open/royale entree van de wijk Fascinatio (rotonde), is de positie van het bouwblok afgestemd met de voorgevellijn van de naastliggende ontwikkeling Hortus. Als gevolg hiervan is het ontwerp iets verschoven en beperkt buiten het bouwvlak gelegen aan de zuidzijde van de kavel. Ter plaatse is ook het bestemmingsplan “Parkeren“ van toepassing. Het plan is hiermee in overeenstemming.

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder

Uit  akoestisch onderzoek  blijkt dat de geluidbelasting op de woningen hoger is dan toegestaan op grond van de Wet geluidhinder. Dat geldt voor de wegen Abram van Rijckevorselweg, Rivium Boulevard en Fascinatio Boulevard. 
Om de ontwikkeling van de geplande woningen mogelijk te maken dienen op grond van de Wet geluidhinder hogere waarden vastgesteld te worden, waarbij voldaan dient te worden aan het  Afwegingskader hogere grenswaarden Wet geluidhinder. In verband hiermee zijn maatregelen toegepast, waardoor bij alle woningen geluidluwe gevels en buitenruimten aanwezig zijn en kan op de locatie een aanvaardbaar woon- en leefklimaat worden gewaarborgd. Deze maatregelen zijn als voorwaarden opgenomen in het besluit.

Verklaring van geen bedenkingen

De gemeenteraad dient voor deze vergunning een verklaring af te geven dat ze geen bedenkingen tegen deze ontwikkeling hebben op deze locatie (VVGB). Dit is opgenomen in de Wabo. De ontwerpverklaring is afgegeven op maandag 13 februari 2023 en ligt ook ter inzage.

Wilt u het plan bekijken?

Het plan voor de nieuwbouw van 71 appartementen kunt u bekijken vanaf donderdag 23 februari tot en met woensdag 5 april 2023 in de hal in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. U kunt de stukken ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Hoe kan ik een reactie geven?

Vanaf donderdag 23 februari tot en met woensdag 5 april 2023 ligt het plan gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens deze periode kunt u reageren op het voorgenomen initiatief. Dit kan door het indienen van een zienswijze:

 • Iedereen kan zijn of haar zienswijze op het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, VVGBen/of het Ontwerpbesluit hogere waarden geluid indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

U kunt een zienswijze bij de gemeente indienen door:

Ingebruikname gemeentegrond  -  verleend

 • Plaatsen container, op parkeervak ter hoogte van Libellendans 4 in verband met verbouwing, van 3 tot en met 20 april 2023
 • Plaatsen container, op parkeervak ter hoogte van Sweelinckstraat 11, in verband met verbouwing, van 13 maart tot en met 24 april 2023

Ventvergunning  -  verleend

 • Verlenging ventvergunning, potjes en deksels voor het jaar 2023

Standplaatsvergunning  -  verleend

 • Innemen van een standplaats bij het Energieloket, op het Amnestyplein, ten behoeve van informatie over AED’s en de EHBO-vereniging op donderdag 2 maart 2023 van 11.30 tot 16.30 uur (reservedatum donderdag 16 maart 2023)

Evenementenvergunning  -  verleend

 • Start van het Hindoestaanse lentefeest met een hooistapel verbranding, dinsdag 7 maart 2023 op het parkeerterrein bij Sporthal Schenkel van 17.00 tot 19.00 uur
 • Capelse Dorpskerk Bazaar, zaterdag 1 april 2023 in en bij de Dorpskerk, Kerklaan 2, van 9.30 tot 16.30 uur

Ontheffing RVV 1990  -  verleend

 • Rijden met een kraanwagen, met een zwaardere asdruk dan de toegestane 2,5 ton op de Groenedijk op 30 maart 2023 (reservedatum 31 maart 2023)

Ontheffing artikel 35 alcoholwet  -  verleend

 • Capelse Dorpskerk Bazaar, zaterdag 1 april 2023 in en bij de Dorpskerk, Kerklaan 2, van 12.00 tot 18.00 uur

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of u stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Samenkomst Schollebash, locatie: Schollebos, op 24 juni 2023 van 16.00 tot en met 23.00 uur
 • Super Schenkel Dag, op 1 juli 2023 aan de Dotterlei en Bongerd

Kennisgeving activiteitenbesluit

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorieën van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel maken bekend dat zij op 16 oktober 2022 een melding Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling hebben ontvangen.

Horeca

 • Grafiek 10, 2907DD, Capelle aan den IJssel, 8564790

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.