Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 8 september 2022

Berliozstraat 11
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen geluidsisolatie warmtepomp inclusief geluidswerende omkasting

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum 15 september 2022

Andreas Schelfhoutrade 78
Voor de activiteit: bouwen, kunststof berging in de voortuin

Bent u het niet eens met het besluit?

Maak online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure  -  verleend

Verzenddatum: 13 september 2022

Lijstersingel 22
Voor de activiteit: melding, brandveilig gebruik kinderopvang

Deze vergunning is verleend met de uitgebreide procedure.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dan kunt u een beroepschrift sturen naar: Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het  beroepschrift moet binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit verstuurd zijn. 

U kunt alleen beroep instellen: 

 • tot en met 2 november 2022;
 • als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebt ingediend;
 • als u belanghebbende bent en aantoont at u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen.

In het beroepschrift zet u: naam en adres, de datum van uw beroepschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met het besluit eens bent. Vergeet u niet het beroepschrift te ondertekenen! Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Definitief besluit omgevingsvergunningen en definitief besluit hogere waarden geluid (wegverkeer), voor de nieuwbouw van twee woningen en een brug met toegangspoort aan de ‘s-Gravenweg 368-372 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij de omgevingsvergunningen verleend voor het bouwen van 2 woningen en een brug met toegangspoort aan de ’s-Gravenweg. Deze initiatieven passen niet in het bestemmingsplan. De gemeente kan afwijken van het bestemmingsplan door gebruik te maken van artikel 2.12 eerste lid, onder 1 sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

Wat is de initiatiefnemer van plan?

De initiatiefnemer is van plan om een groot deel van het tuincentrum Jaarsveld aan de 's-Gravenweg 368-372 te slopen. De bedrijfsactiviteiten van het tuincentrum gaan op het westelijke gedeelte in een kleinere omvang door. De gemeenteraad heeft op 16 september 2019 het kavelpaspoort Jaarsveld vastgesteld. Hierin worden ambities en spelregels gegeven voor de bouwactiviteiten op deze locatie. In het kavelpaspoort Jaarsveld staat dat er maximaal 5 woningen mogen komen. Op 18 mei 2021 zijn de vergunningen voor de eerste 3 woningen verleend. Op 5 juli 2022 heeft het college de ontwerp omgevingsvergunningen voor de laatste 2 woningen afgegeven. Bij de wettelijke inzagetermijn van 6 weken (14 juli tot en met 24 augustus 2022) zijn geen zienswijzen ingediend.  Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten de omgevingsvergunningen definitief te verlenen.

Bestemmingsplan

De plannen passen niet binnen het geldende bestemmingsplan ‘Schollebos e.o. Partiële herziening’. De afwijkingen zijn:

 • Op de locatie van de beoogde woningbouw liggen de bestemmingen ‘Bedrijf, Tuin, Water’, woningbouw is hier niet toegestaan;
 • Op de locatie van de brug met toegangspoort ligt de bestemming ‘Tuin’, het bouwen van een toegangspoort en een brug is hier niet toegestaan. 

Besluit hogere waarden

De Abram van Rijckevorselweg veroorzaakt meer wegverkeerslawaai dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Uit geluidsonderzoek blijkt dat dit 55 dB is. De maximaal toelaatbare waarde veroorzaakt door wegverkeerslawaai mag 63 dB zijn. Het college stelt daarom vast dat deze overschrijding van de voorkeursgrenswaarde toelaatbaar is, dit noemen we een besluit hogere waarden.

Wilt u het plan zien?

Het college van wethouders en burgemeester heeft de omgevingsvergunning verleend. Dit besluit kunt bekijken vanaf donderdag 22 september tot en met woensdag 2 november 2022 in de hal in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. U kunt het plan ook digitaal bekijken op ruimtelijkeplannen.nl(externe link) en op capellebouwtaandenstad.nl(externe link)

Bent u het niet eens met het plan?

Dan kunt u in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Rechtbank Rotterdam. U kunt in beroep gaan als de vergunning tegen uw belangen ingaat.

Hoe gaat u in beroep?

Stuur uw beroepsschrift per post naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 
In uw beroepsschrift zet u:

 • Uw naam en adres;
 • Uw handtekening;
 • De datum van uw beroepsschrift;
 • Tegen welk besluit u in beroep gaat;
 • Waarom u het niet eens bent met het besluit.

Voor het indienen van beroep moet uw griffierechten betalen. 

Tot wanneer kunt u in beroep gaan?

U kunt in beroep gaan zolang de beroepstermijn loopt. De beroepstermijn loopt van 22 september 2022 tot en met 2 november 2022.

Wanneer gaat de vergunning in?

Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Het indienen van een beroepsschrift verandert dit niet. Levert dit voor u een probleem op? Dan kunt u de Afdeling bestuursrechtspraak van de Rechtbank Rotterdam vragen om te beslissen dat de vergunning niet meteen in werking treedt. Dat heet het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Hoe vraagt u een voorlopige voorziening aan?

Stuur uw aanvraag voor een voorlopige voorziening naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 

Het aanvragen van een voorlopige voorziening is alleen mogelijk als u ook in beroep bent gegaan. Daarom moet u een kopie van uw beroepsschrift meesturen. Leg in uw aanvraag duidelijk uit waarom de vergunning niet meteen in werking moeten treden.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw I. Confurius, telefoonnummer 010 – 284 8253, e-mail i.confurius@capelleaandenijssel.nl 

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

 • kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers)
 • het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen
 • het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet).

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Hallmark partnerdag, parkeerplaats Rietbaan 48, 26 september 2022 van 10.00 tot 18.00 uur
 • Fakkeloptacht door Schollevaar, ter viering van het jaarlijkse Hindoestaanse lichtjesfeest (Diwali), zondag 23 oktober 2022 van 17.30 tot 18.30 uur
 • Buurtrommelmarkt Plantsoen, Plantsoenstraat en Julianastraat, 8 oktober 2022 van 09.00 tot 17.00 uur
 • Burendag Van Polanlaan, 24 september 2022 van 11.00 tot 17.00 uur
 • Burendag Aida, 21 september 2022 van 14.00 tot 17.00 uur
 • Johan Cruijff Foundation, Beemsterhoek Cruyff Court Oostgaarde, 29 september 2022 van 15.00 tot 18.00 uur