Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. En lees welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 7 mei 2023

Jan van Kanrede 79
Voor de activiteit: bouwen, realiseren van een uitrit in zij- en voortuin

Datum ontvangst: 8 mei 2023

Rivium Boulevard 34
Voor de activiteit: afwijken bestemmingsplan, tijdelijke functiewijziging naar eerstelijns tandzorg
Rijndal 111
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een dakkapel aan voorzijde van de woning
Wijnkoopsbaai 54
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van zonnepanelen aan zijgevel

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 9 mei 2023

Molenbaan 3 
Voor de activiteit: bouwen en reclame, plaatsen van geveldoeksysteem en lichtlijn
Jacob van Ruysdaelsingel 5
Voor de activiteit: bouwen, nokverhoging

Verzenddatum 11 mei 2023

Maria Danneels erf 51
Voor de activiteit: bouwen, transformatie van een bedrijfsruimte naar een woning

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure  -  verleend

P.C. Boutensingel achter huisnummer 5
Voor de activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan en maken inrit nieuwbouw van 180 appartementen ‘De Blinkert’

Deze vergunning is verleend met de uitgebreide procedure.

Het ontwerpbesluit lag van 16 februari tot en met 29 maart 2023 ter inzage. Op 17 april heeft de gemeenteraad besloten een deel van de beoogde koopappartementen als huurwoningen in de markt te zetten. Het woonprogramma is daardoor gewijzigd ten op van het ontwerpbesluit. De wijziging in het woonprogramma heeft geen gevolgen voor de verdere uitwerking van het plan. 

Besluit hogere waarden

Het plangebied ligt in de buurt van de Algeraweg. De Algeraweg veroorzaakt meer wegverkeerslawaai dan de voorkeursgrenswaarde van 48 decibel. Uit geluidsonderzoek blijkt dat dit 61 decibel is. De maximaal toelaatbare waarde veroorzaakt door wegverkeerslawaai mag volgens de Wet geluidhinder 63 decibel zijn. Het college stelt daarom vast dat deze overschrijding van de voorkeursgrenswaarde toelaatbaar is, dit noemen we een besluit hogere waarden.

Wilt u het plan zien?

Het college van burgemeester en wethouders heeft de omgevingsvergunning verleend. Dit besluit kunt u vanaf donderdag 18 mei 2023 tot en met woensdag 28 juni 2023 bekijken in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. U kunt het plan ook digitaal inzien op ruimtelijkeplannen.nl. 

Bent u het niet eens met het plan?

Dan kunt u in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Rechtbank Rotterdam. U kunt in beroep gaan als de vergunning tegen uw belangen ingaat.
Hoe gaat u in beroep?

Stuur uw beroepsschrift per post naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 
In uw beroepsschrift zet u:

 • Uw naam en adres
 • Uw handtekening
 • De datum van uw beroepsschrift
 • Tegen welk besluit u in beroep gaat
 • Waarom u het niet eens bent met het besluit

Voor het indienen van beroep moet u griffierechten betalen. 

Crisis- en herstelwet

Voor ruimtelijke ontwikkelingen waar meer dan 11 woningen gerealiseerd worden is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit heeft gevolgen voor de beroepsprocedure. Omdat de Crisis- en herstelwet van toepassing is op dit besluit moet met een aantal punten rekening houden.
U dient al uw beroepsgronden op te nemen in uw beroepsschrift. Het is niet mogelijk om na de beroepstermijn uw beroepsgronden nog aan te vullen. Als er tijdens de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, dan wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. 

Tot wanneer kunt u in beroep gaan?

U kunt in beroep gaan zolang de beroepstermijn loopt. De beroepstermijn loopt vanaf donderdag 18 mei 2023 tot en met woensdag 28 juni 2023.

Wanneer gaat de vergunning in?

Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Het indienen van een beroepsschrift verandert dit niet. Levert dit voor u een probleem op? Dan kunt u de Afdeling bestuursrechtspraak van de Rechtbank Rotterdam vragen om te beslissen dat de vergunning niet meteen in werking treedt. Dat heet het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Hoe vraagt u een voorlopige voorziening aan?

Stuur uw aanvraag voor een voorlopige voorziening naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 
Het aanvragen van een voorlopige voorziening is alleen mogelijk als u ook in beroep bent gegaan. Daarom moet u een kopie van uw beroepsschrift meesturen. Leg in uw aanvraag duidelijk uit waarom de vergunning niet meteen in werking moeten treden.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw I. Confurius, telefoonnummer 010 – 284 8253, e-mail i.confurius@capelleaandenijssel.nl.

Grondverkoop Cycladen 38

De gemeente is ten behoeve van een tuinuitbreiding voornemens om circa 14 m² snippergroen kadastraal bekend als Capelle aan den IJssel, sectie C, nummer 8319 te verkopen aan de eigenaar van de aangrenzende woning gelegen aan Cycladen 38 te Capelle aan den IJssel. De koper is de enige geschikte gegadigde op basis van de Nota Uitgifte van Openbaar Groen en Restgronden 2015.
 
De gemeente zal na een wachttijd van minimaal 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft kunt u contact opnemen met de heer R. Verboom, via: grondzaken@capelleaandenijssel.nl.

Het feit dat een voornemen van deze verkoop bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief tot verkoop besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de beoogde koper al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt.

Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats Rigoletto

Het college heeft op 15 mei besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen voor het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op de Rigoletto:

 • te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn
 • 1 parkeerplaats gelegen ter hoogte van perceel Rigoletto 43, in de haaksparkeervakrij, nabij de woning van de aanvrager, als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Container geplaatst, op een parkeervak ter hoogte van Ardalaan 24, in verband met verbouwing, van 3 tot en met 16 mei 2023
 • Container plaatsen, op een parkeervak aan het Warenarburg 23, in verband met opruimen bouwafval, van 17 tot en met 30 mei 2023
 • Container geplaatst, nabij Binnenhof 1, van 20 april tot en met 19 mei 2023
 • Kubox plaatsen, op parkeervak Narcisstraat 17, in verband met verhuizing op 12 juni 2023
 • Plaatsen container, op parkeervak aan de Ferdinand Huyckburg 4, in verband met verbouwing, van 19 mei tot 2 juni 2023
 • Vuilcontainer plaatsen, op een parkeervak ter hoogte van Nijverheidstraat 198, op 22 en 23 mei 2023
 • Keetwagen en toilet plaatsen, op een parkeervak ter hoogte van Sint Luciabaai 24, in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het complex, van 25 mei tot en met 7 juni 2023
 • Bouwmaterialen plaatsen, aan de overkant van Bachstraat 183, in verband met aanbouw op Bachstraat 139, van 22 mei tot en met 2 juni 2023
 • Buurtrommelmarkt Oude plaats, Plantsoen, Plantsoenstraat en Julianastraat op zaterdag 27 mei 2023 van 10.00 tot en met 16.00 uur
 • Informele bijeenkomst voor bewoners Aïda, ter hoogte van huisnummer 67, op woensdag 31 mei 2023 van 17.00 tot en met 19.00 uur
 • Vitaliteitsdag 2023, evenement met sport- en ontspanningsactiviteiten, Sportpark Schenkel Capelseweg 39, de activiteiten vinden plaats op de tennisclub, sporthal Schenkel en hockeyclub op donderdag 15 juni 2023 van 13.00 tot en met 20.00 uur