Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. En lees welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 28 december 2023

Bermeinde 9/Bermweg 11
Voor de activiteit: bouwen, maken uitweg en afwijken bestemmingsplan, het bouwen van 28 zorgwoningen

Datum ontvangst: 8 januari 2024

Schinkelsveen 18
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel plaatsen aan de achterzijde van de woning

Datum ontvangst: 11 januari 2024

Filosofentuin 71
Voor de activiteit: bouwen, garage ombouwen tot nagelsalon

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 9 januari 2023

Chopinstraat 124
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Ontwerpbesluit in het kader van de Wet Natuurbescherming 

voor het verlenen van ontheffing op grond van artikel 3.10 en 3.26 voor het vangen van het konijn, gedurende het gehele etmaal

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft het voornemen om de ontheffing te verlenen tot en met 15 juli 2029. 

Wie is de initiatiefnemer van plan?

De provincie Zuid Holland heeft het voornemen ontheffing te verlenen voor het gebruik van diverse middelen en dieren, voor de vangst van konijnen. De vangst van konijnen is noodzakelijk ter voorkoming van schade op specifieke locaties gelegen in de provincie Zuid-Holland, te weten bij dijken/kaden die dienen ter kering van wateren, taluds van wegen en spoorwegen, op industrieterreinen, begraafplaatsen, sportvelden en op overige locaties, te weten openbare locaties waar door graverij door konijnen verzakking van bebouwing of schade vergelijkbaar met de schade die konijnen op sportvelden kunnen veroorzaken.

Wilt u een plan bekijken?

Het plan kunt u bekijken vanaf donderdag 18 januari tot en met woensdag 28 februari 2024 op www.overheid.nl(externe link).

Hoe kan ik een reactie geven?

Vanaf donderdag 18 januari tot en met woensdag 28 februari 2024 ligt het plan gedurende zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunt u reageren op het voorgenomen initiatief. Dit kan door het indienen van een zienswijze:

Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl. Deze zienswijze moet het zaaknummer 01077498, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten.

Informatie

Bel voor uw vragen over omgevingsvergunningen (kappen, reclame, inrit) met team ‘Bijzondere wetten’ telefoonnummer 14 010. Voor vragen over het kappen (als de vergunning al is afgegeven) of planten van bomen kunt u bellen met telefoonnummer (010) 2848721

Mail als u een omgevingsvergunning voor een bouwplan wilt inzien naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl. Wij maken dan een afspraak met u voor een gesprek.

Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats Puccinistraat en Ringspoor 

Het college heeft op 15 januari besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen voor het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op de Puccinistraat en het Ringspoor:

 • te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn
 • 1 parkeerplaats gelegen op de parkeerplaats aan de Puccinistraat ter hoogte van portiek 84-172C, nabij de woning van de aanvrager, als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
 • 1 parkeerplaats gelegen aan het Ringspoor ter hoogte van huisnummer 63, in de noordelijke haaksparkeervakrij van de parkeervakrijen in het midden gelegen, nabij de woning van de aanvrager, als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Instellen parkeerverbod Bermweg

Het college heeft op 17 januari 2024 besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen op de Bermweg: 

 • Tot het instellen van een parkeerverbod op de Bermweg aan de zuidkant ter hoogte van huisnummer 128 tot en met huisnummer 154
 • Het plaatsen van verkeersbord E01 (parkeerverbod) uit Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken 1990 op de hoek van de Bermweg en de Kralingseweg
 • Het plaatsen van verkeersbord E01 (parkeerverbod) uit Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken 1990 in combinatie met verkeersbord OB502 (in twee richtingen) op de Bermweg tussen huisnummer 128 en het fietspad

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Instellen tijdelijk parkeerverbod Buizerdhof

Het college heeft op 17 januari 2024 besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen op het Buizerdhof:

 • Tot het instellen van een tijdelijk parkeerverbod, gedurende de bouw van de harmonie, op de hoek van het Buizerdhof en de Roekstraat
 • Het plaatsen van verkeersborden E01 (parkeerverbod) van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 aan beide kanten van de weg

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Grondverkoop Aleoeten 15 

De gemeente Capelle aan den IJssel is ten behoeve van een tuinuitbreiding voornemens om circa 25 m² snippergroen kadastraal bekend als Capelle aan den IJssel, sectie C, nummer 8300 (gedeeltelijk) te verkopen aan de eigenaar van de aangrenzende woning gelegen naast Aleoeten 15 te Capelle aan den IJssel. De koper is de enige geschikte gegadigde op basis van de Nota Uitgifte van Openbaar Groen en Restgronden 2015.
 
De gemeente zal na een wachttijd van minimaal 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft kunt u contact opnemen met de heer R. Verboom, via: grondzaken@capelleaandenijssel.nl.
Het feit dat een voornemen van deze verkoop bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief tot verkoop besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de beoogde koper al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt.

Kennisgeving voornemen wijzigen omgevingsplan (in werking getreden per 2 januari 2024

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn om het Omgevingsplan gemeente Capelle aan den IJssel (in werking getreden per 2 januari 2024) te wijzigen.

Aanleiding en inhoud

De aanleiding voor het wijzigen van het omgevingsplan is de Omgevingswet die per 1 januari 2024 in werking is getreden. Onder deze wet verhuizen regels vanuit het Rijk naar gemeenten. Deze regels heten de bruidsschatregels. De regels maken sinds 1 januari 2024 automatisch onderdeel uit van het tijdelijke deel van het omgevingsplan van de gemeente Capelle aan den IJssel. Gemeenten kunnen sinds 1 januari de bruidsschatregels wijzigen of laten vervallen. De gemeenteraad van de gemeente Capelle aan den IJssel  heeft op 18 december 2023 besloten een aantal artikelen uit de bij het tijdelijke omgevingsplan behorende bruidsschat te wijzigen. Hierdoor is het nodig om het (tijdelijke) omgevingsplan te wijzigen. 

Wat is een omgevingsplan?

De gemeente Capelle heeft sinds 1 januari 2024 een omgevingsplan van rechtswege, oftewel een tijdelijk omgevingsplan. Dit tijdelijke omgevingsplan bestaat uit al onze bestemmingsplannen, de Erfgoedverordening en de bruidsschat. Het is de bedoeling dat gemeenten het tijdelijke omgevingsplan voor 1 januari 2032 omzetten naar een nieuw permanent omgevingsplan dat voldoet aan alle voorwaarden die de Omgevingswet hieraan stelt. 
Onder de voormalige Wet ruimtelijke ordening hadden gemeenten meerdere bestemmingsplannen voor hun grondgebied. Voor 1 januari 2032 moet iedere gemeente over één gebiedsdekkend omgevingsplan beschikken. Andere verschillen tussen het bestemmingsplan en het omgevingsplan zijn:

 • Het omgevingsplan heeft een bredere reikwijdte dan een bestemmingsplan. Zo krijgen onderwerpen, als milieu, gezondheid en veiligheid straks een plek in het omgevingsplan
 • In het omgevingsplan spreken we niet meer van bestemmingen, maar over functies en activiteiten
 • Het omgevingsplan lijkt qua opbouw op een verordening 

Participatie 

De voorgenomen wijziging van het omgevingsplan is beleidsneutraal ten opzichte van de  landelijke en Capelse regelgeving van voor 1 januari 2024. Hierdoor is ervoor gekozen integrale participatie achterwege te laten. De ketenpartners zoals Dorps, Stad & Land (DSL) en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) zijn wel geraadpleegd en hebben gereageerd op ons voorstel.

Het omgevingsplan bekijken of een reactie geven 

Het is niet mogelijk op deze kennisgeving te reageren. U kunt op een later moment een reactie geven op het omgevingsplan. Dit heet een zienswijze indienen. Zienswijzen kunnen schriftelijk of mondeling worden ingediend bij de gemeente. Het insturen van een zienswijze kan zodra het ontwerp-omgevingsplan klaar is. Er komt een aparte kennisgeving waarin u daarvan op de hoogte wordt gebracht. In die kennisgeving wordt ook vermeld hoe, waar en wanneer u een zienswijze kunt indienen. 

Juridische noot

Deze publicatie moet worden opgevat als de kennisgeving als bedoeld in artikel 16.29 van de Omgevingswet. Voor de wijziging van het omgevingsplan is geen milieueffectrapport opgesteld. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Team Ruimtelijke Ordening van de afdeling Stadsontwikkeling via telefoonnummer 14010 of via het emailadres ruimtelijkebesluiten@capelleaandenijssel.nl.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning tweede fase 

voor de nieuwbouw van 71 woningen en een erfafscheiding aan de Fascinatio Boulevard kavel 1K1 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij het voornemen heeft om de Fase II ’bouwtechnisch onderdeel’ omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van 71 woningen en een erfafscheiding aan de Fascinatio Boulevard. Dit ontwerpbesluit ziet op de activiteiten bouwen en het maken van een uitrit toe. Op dit conceptbesluit is de Crisis en Herstelwet van toepassing (artikel 1.6 Chw) voor versnelde behandeling van beroep. De toepasbaarheid van de Chw vloeit in dit geval van rechtswege voort uit artikel 1.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Chw en de aard van het huidige besluit.

Wat is de initiatiefnemer van plan?

De ontwikkelaar heeft het voornemen op kavel 1K1 bij de Fascinatio Boulevard 71 woningen in de vorm van appartementen te realiseren.

Wilt u het plan bekijken?

Het plan voor de bouw van 71 woningen en een erfafscheiding kunt u bekijken vanaf donderdag 18 januari tot en met woensdag 28 februari 2024 in de hal in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. U kunt de stukken ook digitaal inzien(externe link).

Hoe kan ik een reactie geven?

Vanaf donderdag 18 januari tot en met woensdag 28 februari 2024 ligt het plan gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens deze periode kunt u reageren op het voorgenomen initiatief. Dit kan door het indienen van een zienswijze:

Iedereen kan zijn of haar zienswijze op het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning tweede fase indienen bij het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.
U kunt een zienswijze bij de gemeente indienen door:

 • Het contactformulier(externe link) onder vermelding van: project ‘Fascinatio kavel 1K1’
 • Het sturen van een brief aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel onder vermelding van: project ‘Fascinatio kavel 1K1’
 • Het mondeling geven van een zienswijze. Hiervoor neemt u vanaf donderdag 18 januari tot en met woensdag 28 februari 2024 contact op met dhr. P. van Overveld, telefoonnummer 010 – 284 86853 e-mail p.van.overveld@capelleaandenijssel.nl

Kennisgeving ontwerpbeschikking uitgebreide voorbereingsprocedure Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders hebben op 1 juni 2023 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van ContrAll Projektrealisatie B.V., namens Kuwait Petroleum (Nederland) B.V. voor de inrichting aan de Hoofdweg 30, 2908 LC.

De aanvraag betreft het oprichten van een (on)bemand tankstation voor afgifte van vloeibare brandstoffen aan motorvoertuigen en het laden van elektrische voertuigen.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 18 januari tot en met 28 februari 2024 op de volgende plaatsen inzien:

Zienswijze

Tijdens de inzageperiode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en/of als u belanghebbende bent.

Inlichtingen 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 2154380 en het Olo nummer: 7836189.

Gebruik openbare weg  -  verleend

 • RopaRun Team 78 car- en bikewash, ter hoogte van Amnestyplein 3 en het graffitibord, op zaterdag 20 april 2024 van 10.00 tot 16.00 uur

Ingebruikname gemeentegrond  -  verleend

 • Kees Koopman Transport B.V., hijskraan plaatsen ter hoogte van Jacob Catslaan 25, op donderdag 25 januari 2024
 • Hijskraan plaatsen, op meerdere parkeervakken aan de zijkant van de woning, aan de Wijnkoopsbaai 15, op donderdag 11 januari 2024
 • U-Style Fascinatio Boulevard 518, hoogwerker plaatsen ter hoogte van de locatie Rivium Boulevard, van 16 tot en met 17 januari 2024

Evenementenvergunning  -  verleend

 • Lustrumfeest 50 jarig bestaan, Hockey Club Capelle, op het terrein van HCC (Bermweg 33), zaterdag 20 januari 2024 van 16.00 tot 22.00 uur

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Festiviteit met livemuziek, in café Keizershof De Terp, Amsteldiep 77, op zaterdag 27 januari 2024 van 19.00 tot 23.00 uur