Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 4 november 2022

De Genestetstraat 12
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel plaatsen aan de voorzijde van de woning
Rivium 3e straat 7
Voor de activiteit: bouwen, aanleggen van buitenbanen voor padel

Datum ontvangst: 7 november 2022

’s-Gravenweg 101
Voor de activiteit: bouwen, bijgebouw bouwen aan de achterkant van de scoutingvereniging

Datum ontvangst: 8 november 2022

Rosanderwaard 19
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel plaatsen aan de voorzijde van de woning op de 2e verdieping

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 4 november 2022

Van Maerlantpark 30
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning

Verzenddatum: 8 november 2022

Fazantstraat 24
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel plaatsen in het voordakvlak
’s-Gravenpark 2
Voor de activiteit: kappen, kappen van een plataan
Rozensingel nabij nummer 35
Voor de activiteit: kappen, kappen van een blauwe ceder

Verzenddatum: 9 november 2002

Merellaan 2-140
Voor de activiteit: bouwen, het vervangen van hekwerken aan de galerijzijde

Bent u het niet eens met het besluit?

Maak online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats Rondedans

Het college heeft op 14 november besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen voor het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op de Rondedans:

 • Te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn;
 • Eén parkeerplaats gelegen ter hoogte van perceel Rondedans 27, nabij de woning van de aanvrager, als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Niet mee eens?

Dan kunt u bezwaar maken. U stuurt uw bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit op 13 juli 2022 naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u:
- naam;
- adres;
- datum van uw bezwaarschrift;
- tegen welk besluit u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met het besluit.

Vergeet niet uw handtekening te zetten. Ook kunt u via internet uw bezwaarschrift indienen via: www.capelleaandenijssel.nl/bezwaar.

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen, dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor moet u wel een bijdrage betalen. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link)(externe link)(externe link).

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Kennisgeving activiteitenbesluit

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorieën van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel maken bekend dat in het tweede en derde kwartaal van 2022 de navolgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

AWZI en Tankcleaners

 • Groenedijk 20, 2904 LB Capelle aan den IJssel, Awzi Groenedijk (5542700)

Detailhandel

 • Koperwiek 23, 2903 AD Capelle aan den IJssel, Visjuwelier (5543566)
 • Schinkelse Baan 19, 2908 LE Capelle aan den IJssel, Toolstation Nederland B.V. (5544384)

Horeca

 • 1e Lunarelaan 39, 2909 PH Capelle aan den IJssel, Mas Dushi Ku Lekker (8533427)
 • Lylantse Baan 11, 2908 LG Capelle aan den IJssel, Bergman Bewegen B.V. (5543998)
 • Rhijnspoor 299, 2901 LB Capelle aan den IJssel, McDonald's (5544779)

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl

Gebruik openbare weg  -  verleend 

 • Plaatsen van 2 beachflags en een stoepbord, bij de ingang van Jarno’s Part Service, Rivium 2e straat 41-43
 • Bouwplaats inrichting, 2 voet-/fietsbruggen Couwenhoekseweg, van 23 augustus tot 22 december 2022

Evenementenvergunning  -  verleend

 • Intocht Sinterklaas, in het Vuykpark, optocht en activiteiten op het Amnestyplein, zaterdag 12 november 2022 van 09.00 tot 15.00 uur
 • Kerstfair, op het Pier Panderplein, zaterdag 10 december 2022 van 10.00 tot 16.00 uur

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. 
Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. 
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

 • kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers)
 • het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen
 • het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet).

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Festiviteit met livemuziek, in de inrichting clubhuis Hockey Club Capelle, Capelseweg 33, op vrijdag 25 november 2022 van 20.00 uur tot 01.00 uur
 • Winterfair, in de Schenkelkerk, Bermweg 29B, op zaterdag 26 november 2022 van 10.00 uur tot 16.00 uur
 • Winterplein, Willembarentzstraat 3, op zaterdag 17 december 2022 van 16.00 tot 22.00 uur
 • Kledingbeurs, in wooncomplex Spinoza aan de Fidelio 2907KE, op vrijdag 18 november 2022 van 14.00 tot 17.00 uur
 • Verlenging plaatsen container, op de parkeerplaats aan de Wulpenhof tot zondag 20 november 2022
 • Dela Lichtjesavond, op 15 januari 2023, begraafplaats Schollevaar