Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 1 juni 2022

Zaagmolen 48
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw voorzijde

Datum ontvangst: 2 juni 2022

Klaroen 73
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw
Lingedal 20
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel plaatsen
St. Laurensbaai 40
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw voorzijde

Datum ontvangst: 3 juni 2022

Franckstraat 34
Voor de activiteit: bouwen, vergroten woning
Klaroen 87
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw

Datum ontvangst: 6 juni 2022

Brahmsstraat 170
Voor de activiteit: bouwen, schuur 

Datum ontvangst: 7 juni 2022

De Ruyterstraat 22
Voor de activiteit: bouwen, wijziging voorgevel
P.C. Boutensingel 65
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw
Fazantstraat 58
Voor de activiteit: kappen, boom verwijderen

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 7 juni 2022

P.C. Boutensingel 137
Voor de activiteit(en): bouwen, dakopbouw

Verzenddatum: 8 juni 2022

Capelseweg 148
Voor de activiteiten: bouwen, afwijking bestemmingsplan, aanbouw en dakopbouw
Maria Danneels erf 58
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw
Fuutlaan 22
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voordakvlak
Gong 3
Voor de activiteit: kappen, kappen boom (Gleditsia)
Bermweg 191A
Voor de activiteit: bouwen, legaliseren beschoeiing
Koperwiek 174
Voor de activiteit: bouwen, gevelwijziging

Bent u het niet eens met het besluit?

Maak online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Melding kappen vergunningvrije bomen

Reden: de bomen zijn dood of hebben een erg slechte vitaliteit (alle bomen worden vervangen voor nieuwe bomen)

Aida        
Een lijsterbes met ernstige kroonschade, herplant met 1 boom (soort nader te bepalen)
Arica            
Een wilg, afstervingsverschijnselen, herplant met 1 boom (soort nader te bepalen)
Bermweg            
Een fijnspar, afstervingsverschijnselen, herplant met 1 boom (soort nader te bepalen)
Couwenhoekpad         
2 dode elzen, herplant met 2  elzen
P.C. Hoofdstraat        
2 elzen (zwamaantasing en afgestorven), herplant met 2 elzen
Triangel            
Een dode eik, herplant met 1 boom (soort nader te bepalen)
Tuinenpad            
Een sierappel, herplant met 1 sierappel
Willem Barentszstraat     
2 lijsterbessen, herplant met 2 bomen (soort nader te bepalen)
Wingerd            
2 dode esdoorns, herplant met 2 bomen (soort nader te bepalen)

Opheffen individuele gehandicaptenparkeerplaats Alkenoord

Het college heeft op 13 juni besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen voor het opheffen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op het Alkenoord:

 • in te trekken het besluit met nummer 211103-VKB-100123806, d.d. 15 november 2021
 • de individuele gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de portiekingang 89-158 aan de Alkenoord op te heffen door het verwijderen van het verkeersbord E6 van Bijlage I van het RVV 1990 en onderbord OB309

Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats Roekstraat

Het college heeft op 13 juni besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen voor het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op de Roekstraat:

 • Te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn
 • Eén parkeerplaats ter hoogte van Roekstraat 41-159, nabij de woning van de aanvrager als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van verkeersbord E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Niet mee eens?
Dan kunt u bezwaar maken. U stuurt uw bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit op 23 maart 2022 naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.
In het bezwaarschrift zet u:

 • naam
 • adres
 • datum van uw bezwaarschrift
 • tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • waarom u het niet eens bent met het besluit

Vergeet niet uw handtekening te zetten. Ook kunt u via internet uw bezwaarschrift indienen via deze pagina.

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen, dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor moet u wel een bijdrage betalen. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Gebruik openbare weg/gemeentegrond  -  verleend

 • KWS, ingebruikname gemeentegrond aan de Rivium Boulevard/Rivium Promenade, in verband met uitbreiding van de T-splitsing, door het toevoegen van banen en verkeerslichten, van 7 juni tot en met 1 juli 2022

Evenementenvergunning  -  verleend

 • Huttendorp Schollevaar 2022, op het grasveld gelegen tegenover Klarinet 1 (BSO Drakenstein), van maandag 15 augustus tot en met vrijdag 19 augustus 2022
 • Disco Hockey Club Capelle, discoavond voor 16+ leden van de hockeyclub (Capelseweg 33), op 24 juni 2022 van 21.00 tot 01.00 uur

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Aanwezigheidsvergunning spelautomaten

 • Aanwezigheidsvergunning voor 2 kansspelautomaten, Eetcafé De Kroeg, Slotplein 62, van 1 juni 2022 tot en met 31 mei 2025

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Plaatsen container, parkeervak nabij Onacklaan 63, in verband met verbouwing, van 8 juni tot 19 juni 2022
 • Jongste Jeugddag, hockeytoernooi Hockey Club Capelle (Capelseweg 33), zaterdag 18 juni 2022 van 09.30 tot 16.00 uur
 • Festiviteit met muziek, in clubgebouw Hockey Club Capelle (Capelseweg 33), vrijdag 24 juni 2022 van 21.00 tot 01.00 uur
 • Festiviteit met live muziek, in de inrichting Fuiks eten & drinken (Vuyckpark 1), zaterdag 2 juli 2022 van 18.00 tot 01.00 uur
 • Buren BBQ IJsselwaard, 2 juli 2002 van 17.00 tot 23.00 uur
 • Pleinfeest bewoners Merellaan, hofje 2 (nummers 85-131), 20 augustus 2022 van 09.00 tot 23.00 uur
 • Softbaltoernooi, voor dames en heren, op het terrein van HSV Eurostars, op 2 juli, 23 juli, 13 augustus en 20 augustus 2022 van 09.00 tot 19.00 uur
 • Bingo, buurtcentrum De Fluiter (Wiekslag), op 2 juli, 3 september en 5 november 2022 van 19.00 tot 22.30 uur

de hieronder genoemde aanvraag voor een evenementenvergunning is ter informatie

 • NKA voetbaltoernooi, Voetbalvereniging SVS, 17 en 18 juni van 09.00 tot en met 21.00 uur

Rectificatie publicatie week 23

 • Buurtbarbecue Bouvigne, op de parkeerplaats naast Bouvigne 26, op 9 juli 2022 van 18.00 tot 23.00 uur

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • Y.C. Ramjas - 30-04-2002 - Burgemeester Schalijlaan 70 - 02-07-2022
 • T.C.F. Baron - 11-11-1951 - De Baronie 336 - 02-07-2022
 • I. Amal Amal - 24-06-1996 - Paasberg 153 - 06-07-2022
 • S. Metin - 04-08-1986 - Valeriusrondeel 65 - 02-07-2022
 • A. Altun - 10-09-1993 - Gravure 18 - 02-07-2022
 • J.C. Drenthen - 02-11-2010 - Toendra 59 - 02-07-2022
 • R.M. Berhitu - 01-01-1997 - Het Steen 81 - 02-07-2022

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Uitgeschreven per

 • M. Pandelis Hazakis - 05-05-1948 - Purmerhoek 168 - 03-06-2022
 • I.J. Albertus - 30-09-1982 - Bongerd 363 - 03-06-2022
 • S.B. Şahin - 12-09-1996 - Aquarel 12 - 03-06-2022
 • S. Khaokhiew - 22-10-1969 - 's-Gravenweg 250 - 03-06-2022
 • O.M. Plein - 21-02-1987 - Schermerhoek 164 - 03-06-2022
 • V.M. Vlachkov - 16-06-1999 - Rubenssingel 103 - 03-06-2022

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn start met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in de IJssel- en Lekstreek (huis-aan-huisblad).