Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 1 september 2022

Coen Botrede 21
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel in het achterdakvlak van de woning

Datum ontvangst: 2 september 2022

Kerklaan 17
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel plaatsen aan de achterzijde van de woning
De Ruyterstraat 16
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel plaatsen
Andreas Schelfhoutrade 78
Voor de activiteit: bouwen, kunststof berging in voortuin
Plantsoenstraat 3
Voor de activiteit: onderhoud monumenten, dakbedekking vervangen

Datum ontvangst: 5 september 2022

Kringdans 5
Voor de activiteit: bouwen, trapgat maken

Datum ontvangst: 6 september 2022

Coen Botrede 66
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw entree

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.
 

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

*RECTIFICATIE* Per abuis is in de publicatie van week 36 deze beschikking gepubliceerd als definitief . Deze aanvraag wordt als conceptaanvraag ter visie gelegd

Verzenddatum: 25 juli 2022

Capelseweg 399
Voor de activiteit: milieu, veranderen inrichting

Verzenddatum: 5 september 2022

Franckstraat 1
Voor de activiteit: bouwen, gevelwijziging aan de voor- en zijgevel
Eilandenweg 9
Voor de activiteit: bouwen, afwijking bestemmingsplan, aanbouw voorzijde woning

Verzenddatum: 6 september 2022

Schermerhoek 1
Voor de activiteit: bouwen, afwijking bestemmingsplan, tijdelijke woonunits ten behoeve van renovatie Schermerhoek
Dakotaweg 65
Voor de activiteit: kappen, 7 populieren
Breedspoor 66
Voor de activiteit: bouwen, afwijking bestemmingsplan, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Prins Constantijnweg 2
Voor de activiteit: bouwen, verbouwen van een deel van 3e etage naar kantoren

Verzenddatum: 7 september 2022

Merellaan 281
Voor de activiteit: bouwen, het verwijderen van een draagmuur in de woning

Bent u het niet eens met het besluit?

Maak online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure  -  concept

Verzenddatum: 25 juli 2022

Capelseweg 399
Voor de activiteit: milieu, veranderen inrichting

De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen met ingang van 14 september 2022 gedurende 6 weken, op werkdagen ter inzage. Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Als u de zienswijzen mondeling kenbaar wilt maken verzoeken wij u een mail te sturen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats Puccinistraat en Floris Burgwal

Het college heeft op 12 september besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen voor het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op de Puccinistraat en de Floris Burgwal:

 • Te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn;
 • Eén parkeerplaats gelegen ter hoogte van de portiekingang 2-78 Puccinistraat, in de noordelijke haaksparkeervakrij, nabij de woning van de aanvrager als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
 • Eén parkeerplaats gelegen ter hoogte van de Floris Burgwal 198, in de langsparkeervakrij, nabij de woning van de aanvrager als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Niet mee eens?

Dan kunt u bezwaar maken. U stuurt uw bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit op 13 juli 2022 naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u:
- naam;
- adres;
- datum van uw bezwaarschrift;
- tegen welk besluit u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met het besluit.

Vergeet niet uw handtekening te zetten. Ook kunt u via internet uw bezwaarschrift indienen via: www.capelleaandenijssel.nl/bezwaar.

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen, dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor moet u wel een bijdrage betalen. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link)(externe link)(externe link).

Kennisgeving ontwerpbeschikking  -  uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel hebben op 25 oktober 2021 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van 
TOTAL Nederland N.V. voor de inrichting aan de Capelseweg 399, 2908 MD Capelle aan den IJssel.

Het betreft een inrichting voor de levering van brandstoffen (incl. LPG en waterstof) voor het wegverkeer.

De aanvraag bevat het onderdeel milieu, verandering.
De aanvraag is de eerste fase van een gefaseerde aanvraag om een omgevingsvergunning en betreft de uitbreiding van de inrichting met een dispenser, een opstelplaats voor een tubetrailer en een brandmuur.

De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, ons kenmerk 20210322 hebben wij op 4 april 2022 verleend.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 15 september 2022 tot en met 26 oktober 2022 op de volgende plaatsen inzien:

 • de gemeente Capelle aan den IJssel, Rivierweg 111 te Capelle aan den IJssel, op afspraak, te maken via omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl;
 • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en/of als u belanghebbende bent.

Inlichtingen 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1266716 en het Olo nummer: 6466799.

Ingebruikname gemeentegrond  -  verleend

 • Heijmans Infra BV, bouwinrichting aan de westkant van de Algerabrug voor groot onderhoud aan de Algeraweg van 12 september 2022 tot en met 30 september 2022

Evenementenvergunning  -  verleend

 • Wijkfeest Fascinatio, op het schoolplein bij het Huis van de Wijk Fascinatio Boulevard 466, zaterdag 10 september 2022 van 12.00 tot 18.00 uur

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. 
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

 • kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers)
 • het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen
 • het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet).

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Kinderverjaardagsfeest, op het grasveld achter Rivierweg 19, zaterdag 17 september 2022 van 12.00 tot 23.00 uur
 • Lookbook fotoshoot, voetbalveld en basketbalveld bij de Beemsterhoek, vrijdag 16 september van 19.00 tot 23.00 uur
 • Kantooropening, op parkeerplaats Rivium 1ste straat 119, donderdag 29 september 2022 van 16.00 tot 21.00 uur
 • Speurtocht Schollebos, 12 oktober 2022 van 14.00 tot 17.00 uur