Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 30 juni 2022

Nederwaard 4
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel plaatsen aan de voorzijde

Datum ontvangst: 30 juni 2022

Rivium Boulevard 122
Voor de activiteit: bouwen, afwijking bestemmingsplan, aanpassing bestaand kantoorpand t.b.v. tijdelijke opvang vluchtelingen

Datum ontvangst: 1 juli 2022

Bermweg 498
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw aan de achterzijde en het vervangen dakkapel aan de voorzijde
Raadhuisstraat 11
Voor de activiteit: bouwen, het vervangen en vergroten van een bijgebouw

Datum ontvangst: 4 juli 2022

Mauritsstraat  7 en 9
Voor de activiteit: bouwen, het maken van twee wanddoorbraken tussen beide 
woningen
Nijverheidstraat 339
Voor de activiteit: bouwen, woning bouwen

Datum ontvangst: 5 juli 2022

Jan de Geusrede 39 F
Voor de activiteit: bouwen, gevelwijziging naar aanleiding van schuifpuien
Rosanderwaard 26
Voor de activiteit: bouwen, uitbouw aan de voorzijde

Datum ontvangst: 6 juli 2022

Dakotaweg 65
Voor de activiteit: kappen, kappen van 7 populieren

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Kennisgeving verlening beslistermijn

Verzenddatum:7 juli 2022

Leliestraat 17
Einddatum verlenging: 19 augustus 2022
Voor de activiteit: bouwen en afwijken bestemmingsplan, nokverhoging

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 4 juli 2022

Charactostraat 4
Voor de activiteit: bouwen, afwijking bestemmingsplan, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
Couwenhoekseweg 1 nabij in de berm van de Keerkring
Voor de activiteit: kappen, noodkap van een Iep vanwege iepziekte

Verzenddatum: 6 juli 2022

Centrumpassage 51
Voor de activiteit: bouwen, het plaatsen van nieuwe puien in de achtergevel en het plaatsen van een nieuwe warmtepomp installatie op het dak

Bent u het niet eens met het besluit?

Maak online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats

Het college heeft op 11 juli besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen voor het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op de Wiekslag en de Rossinistraat:

 • Te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn;
 • 1 parkeerplaats ter hoogte van de portiekingang Wiekslag 462-480, in de haaksparkeervakrij, nabij de woning van de aanvrager als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
 • 1 parkeerplaats ter hoogte van de portiekingang Rossinistraat 42-180, in de noordelijke haaksparkeervakrij, nabij de woning van de aanvrager als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Niet mee eens?

Dan kunt u bezwaar maken. U stuurt uw bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit op 13 juli 2022 naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u:
- naam;
- adres;
- datum van uw bezwaarschrift;
- tegen welk besluit u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met het besluit.

Vergeet niet uw handtekening te zetten. Ook kunt u via internet uw bezwaarschrift indienen via: www.capelleaandenijssel.nl/bezwaar.

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen, dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor moet u wel een bijdrage betalen. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
 

Gebruik openbare weg/gemeentegrond  -  verleend

Plaatsen container, op parkeervak nabij de woning Warenaarburg 23 ivm slopen binnenruimte, van 14 juli tot 8 september 2022

Ontheffing geluidshinder  -  verleend

 • Vermeulen Groep, voor het frezen en aanbrengen van asfalt, Abram van Rijckevorselweg (N219) tussen de Couwenhoekseweg en de Blaardorpseweg (gemeentegrens)

* Maandag 11 juli 2022 vanaf 21.00 uur tot dinsdag 12 juli 2022 06.00 uur
* Dinsdag 12 juli 2022 vanaf 21.00 uur tot woensdag 13 juli 2022 06.00 uur
* Woensdag 13 juli 2022 vanaf 21.00 uur tot donderdag 14 juli 2022 06.00 uur

 •  Van den Broek Heteren, voor het uitboren en opnieuw op hoogte stellen van 10 putranden op de Kanaalweg

* Maandag 25 juli 2022 vanaf 20.00 uur tot dinsdag 26 juli 2022 06.00 uur
* Dinsdag 26 juli 2022 vanaf 20.00 uur tot woensdag 27 juli 2022 06.00 uur

Binnen een termijn van zes weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. 
Daarna kan binnen een termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. 
In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

 • kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers)
 • het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen
 • het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet).

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Makemoves – City Break, op 9 en 10 juli, parkeervakken op het terrein van Dakotaweg 265
 • Gender reveal op zaterdag 23 juli 2022 van 16.00 tot 20.00 uur, grasveld achterzijde Bongerd 197-203 
 • Plaatsen container, Herman Gorterplaats parkeervak nabij ingang flat voor verbouwing badkamer van de woning nummer 6, van 18 juli tot 29 juli 2022
 • Plaatsen container, parkeervak nabij de woning Bachstraat 123 inv tuinrenovatie, periode 20 juli tot 30 juli 2022
 • Plaatsen container op parkeervak nabij de woning Paradijsselpark 171 in verband met verbouwing, van 8 augustus tot 22 augustus 2022
 • Buitenspeeldag op zaterdag 20 augustus 2022 van 08.30 tot 20.00 uur, Van Lottumpark (speelveld)

Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan volstaan worden met het doen van een melding of kennisgeving. Een melding of kennisgeving wordt bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk. 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen, ontwerpbesluit hogere waarden geluid (wegverkeer)

 • Voor de nieuwbouw van 2 woningen en een brug met toegangspoort aan de Gravenweg 368-372 te Capelle aan den IJssel.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij het voornemen heeft om omgevingsvergunningen te verlenen voor het bouwen van 2 woningen en een brug met toegangspoort aan de ’s Gravenweg. Deze initiatieven passen niet in het bestemmingsplan. De gemeente kan afwijken van het bestemmingsplan door gebruik te maken van artikel 2.12 eerste lid, onder 1 sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Bestemmingsplan

De plannen passen niet binnen het geldende bestemmingsplan ‘Schollebos e.o. Partiële herziening’. De afwijkingen zijn:

 • Op de locatie van de beoogde woningbouw liggen de bestemmingen ‘Bedrijf, Tuin, Water’, woningbouw is hier niet toegestaan;
 • Op de locatie van de brug met toegangspoort ligt de bestemming ‘Tuin’, het bouwen van een toegangspoort en een brug is hier niet toegestaan. 

De Abram van Rijckevorselweg veroorzaakt meer wegverkeerslawaai dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Uit geluidsonderzoek blijkt dat dit 55 dB is. De maximaal toelaatbare waarde veroorzaakt door wegverkeerslawaai mag 63 dB zijn. Het college stelt daarom vast dat deze overschrijding van de voorkeursgrenswaarde toelaatbaar is, dit noemen we een besluit hogere waarden.

Wat is de initiatiefnemer van plan?

De initiatiefnemer is van plan om een groot deel van het tuincentrum Jaarsveld aan de 's-Gravenweg 368-372 te slopen. De bedrijfsactiviteiten van het tuincentrum gaan op het westelijke gedeelte in een kleinere omvang door. De gemeenteraad heeft op 16 september 2019 het kavelpaspoort Jaarsveld vastgesteld. Hierin worden ambities en spelregels gegeven voor de bouwactiviteiten op deze locatie. In het kavelpaspoort Jaarsveld staat dat er maximaal 5 woningen mogen komen. Op 18 mei 2021 zijn de vergunningen voor de eerste drie woningen verleend. Op 5 juli 2022 heeft het college de ontwerp omgevingsvergunning voor de laatste twee woningen verleend.

Wilt u het plan bekijken?

Het plan voor de bouw van 2 woningen met brug en toegangspoort kunt u bekijken vanaf donderdag 14 juli 2022 t/m woensdag 24 augustus 2022 in de hal in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. Dit noemen we de ter inzage legging. U kunt de stukken ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op capellebouwtaandestad.nl/jaarsveld

Hoe kan ik een reactie geven?

Van donderdag 14 juli 2022 t/m woensdag 24 augustus 2022 (de wettelijke termijn van 6 weken) kunt u reageren op de plannen. Dit kan door het indienen van een zienswijze:

 • Iedereen kan zijn of haar zienswijze op het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en/of het Ontwerpbesluit hogere waarden geluid indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

U kunt een zienswijze bij de gemeente indienen door:
1.    Het contactformulier op www.capelleaandenijssel.nl in te vullen (vindplaats via de bekendmaking van woensdag 13 juli 2022) onder vermelding van: project ‘Jaarsveld Kavels 3 en 4 ’s Gravenweg 368-372’.
2.    Het sturen van een brief aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel onder vermelding van: project ‘Jaarsveld Kavels 3 en 4 ’s Gravenweg 368-372’. 
3.    Het mondeling geven van een zienswijze. Hiervoor neemt u vanaf donderdag 14 juli 2022 tot en met woensdag 24 augustus 2022 contact op met mevrouw I. Confurius, telefoonnummer 010 – 284 8253, e-mail i.confurius@capelleaandenijssel.nl 
 

Besluit omgevingsvergunning

 • Besluit hogere waarden geluid (industrielawaai) en besluit tot het niet opstellen van een exploitatieplan voor de nieuwbouw van 74 woningen en een commerciële ruimte op de locatie De Mient 22, 22a, 24 en 26 te Capelle aan den IJssel, genaamd De Werf.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend, met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder 1 sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor de realisatie van op de locatie De Mient 22, 22a, 24 en 26.

Omgevingsvergunning Mient-midden

Het plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan. De afwijkingen betreffen:

 • Op de locatie van de beoogde woningbouw ligt de bestemming ‘bedrijf’, de geplande woningbouw is binnen deze bestemming niet mogelijk;
 • De geplande woningen worden deels buiten het bouwvlak gebouwd en de bouwhoogte overschrijdt deels de maximale bouwhoogte die is opgenomen in het bestemmingsplan.

Toelichting plan

Het plan De Werf is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Door de omgevingsvergunning te verlenen wordt de nieuwbouw van 74 woningen en een commerciële ruimte mogelijk gemaakt. Voor dit plan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarden voor industrielawaai ten gevolge van het industrieterrein IJsseldijk wordt overschreden. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor een besluit genomen om hogere grenswaarden dan de voorkeursgrenswaarden vast te stellen.