Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. En lees welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 3 december 2023

De Ruyterstraat 16
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel plaatsen 

Datum ontvangst: 4 december 2023

Rivium 1e straat 1
Voor de activiteit: reclame, reclame plaatsen op het dak

Datum ontvangst: 5 december 2023

’s-Gravenweg 78
Voor de activiteit: bouwen, vervanging van gevelkozijn/poort en plaatsen van een dakkapel 
Merelhoven 431
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een dubbele nokverhoging
Breedspoor 76
Voor de activiteit: bouwen, overkapping plaatsen op eigen parkeerplek

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  wijziging aangevraagd

Deze aanvraag is eerder gepubliceerd in week 41 
Voor de activiteit: bouwen, bouwen van 66 huurappartementen

Datum ontvangst: 2 oktober 2023

Fascinatio Boulevard, kavel NK1
Voor de activiteiten: bouwen, 3 woonblokken met in totaal 161 huurwoningen

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 28 november 2023

Schelfhoutrade 81
Voor de activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan, legalisatie van een geplaatste vlonder

Verzenddatum:  4 december 2023

Stadsplein 109
Voor de activiteit: bouwen/reclame, plaatsen van een letterdoos aan de voorgevel

Verzenddatum: 5 december 2023

Fascinatio Boulevard NK1
Voor de activiteit: kappen, verplaatsen van 2 moeraseiken

Verzenddatum: 6 december 2023

Nabucco 112
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel plaatsen aan voor- en achterzijde van de woning

Verzenddatum: 7 december 2023

Merelhoven 293
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel plaatsen aan de voorzijde van de woning
Heer Halewijn 31
Voor de activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan, dakkapel plaatsen aan de voorzijde van de woning

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Informatie

Bel voor uw vragen over omgevingsvergunningen (kappen, reclame, inrit) met team ‘Bijzonder wetten’ telefoonnummer 14 010. Voor vragen over het kappen (als de vergunning al is afgegeven) of planten van bomen kunt u bellen met telefoonnummer 010-2848721.

Mail als u een omgevingsvergunning voor een bouwplan wilt inzien naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl. Wij maken dan een afspraak voor een gesprek met u.

Instellen parkeerverbod Sternenhof

Het college heeft op 11 december besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen op het Sternenhof:

 • een parkeerverbod in stellen aan de westzijde van het Sternenhof door het plaatsen van de verkeersborden E01 (parkeerverbod) van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Instellen verplichte rijrichting Meindert Hobbemastraat

Het college heeft op 13 december 2023 besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen op de Meindert Hobbemastraat:

 • tot het instellen van een verplichte rijrichting vast te stellen op de Meindert Hobbemastraat komend vanuit de Paulus Potterlaan richting de Rembrandtsingel.
 • het plaatsen van verkeersbord C02 (eenrichtingsweg, verboden in te rijden) uit Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken 1990 op de hoek van de Meindert Hobbemastraat en de Rembrandtsingel
 • het plaatsen van verkeersbord C03 (eenrichtingsweg, alleen van deze zijde inrijden) uit Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken 1990 op de hoek van de Meindert Hobbemastraat en de Paulus Potterlaan
 • uitgezonderd voor fietsers door het plaatsen van 2 keer het onderbord OB52 (uitgezonderd fietser)

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Niet mee eens?

Dan kunt u bezwaar maken via www.capelleaandenijssel.nl/bezwaar. U stuurt uw bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit op 12 december 2023 naar ons toe.

In het bezwaarschrift zet u:

 • naam;
 • adres;
 • datum van uw bezwaarschrift;
 • tegen welk besluit u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met het besluit.

Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Ook kunt u via de post uw bezwaarschrift naar ons sturen: Gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen, dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor moet u wel en bijdrage betalen. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Beleidsregels voor het toestaan van kamergewijze verhuur, overeenkomstig Paraplubestemmingsplan Wonen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de beleidsregels voor het toestaan van kamergewijze verhuur in Capelle aan den IJssel zijn vastgesteld. Het conceptbeleid heeft voor inspraak ter inzage gelegen voor een periode van 6 weken (van donderdag 12 oktober tot en met woensdag 22 november 2023). Op het conceptbeleid zijn geen reacties ontvangen. Het is niet mogelijk om tegen de vastgestelde beleidsregels bezwaar of beroep in te dienen.

Tijdens het vaststellen van de conceptbeleidsregels heeft het college besloten dat de conceptbeleidsregels bij geen inspraakreacties direct definitief zijn en geen aparte besluitvorming meer door het college plaatsvindt. Ambtelijk zijn wel enkele tekstuele wijzigingen aangebracht ter verduidelijking van de tekst. Hiermee is inhoudelijk niets gewijzigd aan de regels.

Waarom beleidsregels?

Op 14 november 2022 heeft de gemeenteraad een paraplubestemmingsplan Wonen vastgesteld. In dit paraplubestemmingsplan staan de regels die gemeentebreed gelden voor het gebruik van een woning. Waaronder dat er in een woning maar 1 huishouden mag worden gevestigd. Kamergewijze verhuur is vanuit dit bestemmingsplan niet toegestaan. Kamergewijze verhuur willen we niet volledig uitsluiten, maar willen hier wel grip op houden. Het toestaan van deze woonvorm is in het paraplubestemmingsplan dan ook geregeld via een vergunningplicht. Aan deze vergunningsplicht waren nog geen voorwaarden gekoppeld. De vastgestelde beleidsregels bieden een kader voor het toetsen van aanvragen die afwijken van het paraplubestemmingsplan Wonen. Een verzoek wordt getoetst aan diverse aspecten die overlast voor de omgeving moet voorkomen en een aanvaardbare woon- en leefsituatie van de te huisvesten personen en de bewoners in de directe omgeving moet borgen.

Inhoud beleidsregels

 • alleen woningen in particulier eigendom (koopwoningen) komen in aanmerking, waarbij de woningeigenaar zelf in de woning (blijvend tijdens de verhuur) woont en
 • kamergewijze verhuur is toegestaan/wordt geboden aan: tot maximaal 2 personen exclusief de bewoner(s), waarbij 1 persoon per kamer geldt en
 • als er een Vereniging van Eigenaren (VvE) is, moet de VvE toestemming geven voor de kamerverhuur. Schriftelijk bewijs van deze toestemming is een indieningsvereiste en; - inschrijving van de huurders in de gemeentelijke basisadministratie is verplicht en
 • maatschappelijke initiatieven zijn toegestaan, dit is voor casuïstieke maatschappelijke hulp, voor maximaal 1 persoon per woning en
 • er mag geen sprake zijn van kamerverhuur met als doel het verschaffen van kortdurend verblijf, te vergelijken met tijdelijk wonen/ short-stay, al dan niet als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden aan werknemers en
 • langdurige bewoning is het uitgangspunt, waarbij huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd de norm zijn en
 • schriftelijke huurcontract(en) zijn verplicht en onderdeel van de indieningsvereisten, bij de aanvraag omgevingsvergunning en
 • de plattegrond, en hiermee de te verhuren kamers van de woning, moet in relatie tot de huisvesting van het aantal personen (indeling van de ruimtes, 1 kamer per persoon) voldoen en
 • tijdens het vooroverleg wordt door de gemeente een leefbaarheidstoets uitgevoerd voorafgaand aan vergunningverlening. Deze toets is onderdeel van de indieningsvereisten en
 • het initiatief moet voorzien in voldoende auto- en fietsparkeren en hiermee voldoen aan de geldende Nota parkeerbeleid en Parkeernormen. Hiervoor dient een parkeerberekening te worden aangeleverd en indien nodig parkeermetingen te worden verricht (bijvoorbeeld kamerverhuur heeft in zone B een parkeernorm van 0,6, dus 1 persoon die een kamer huurt is 1 maal 0,6 en 2 personen is 2 maal 0,6 is 1,2 als parkeernorm) en
 • een vrijstaand bijbehorend bouwwerk (bijvoorbeeld een schuur of een aanbouw) mag niet in gebruik worden genomen als onzelfstandige wooneenheid, met uitzondering van/ten behoeve van mantelzorg en
 • het gebouw mag niet worden opgedeeld in zelfstandige wooneenheden en
 • wanneer niet aan de bovengenoemde voorwaarden kan worden voldaan is de gemeente bevoegd een aanvraag omgevingsvergunning te weigeren

Stukken beschikbaar en raadpleegbaar

Het beleidskader voor het toestaan van kamergewijze verhuur is te raadplegen via de website www.officiëlebekendmakingen.nl(externe link).

Vragen?

Voor vragen omtrent deze beleidsregels kan contact worden opgenomen met Team Ruimtelijke Ordening via ruimtelijkebesluiten@capelleaandenijssel.nl of telefoonnummer 14010.

Ingebruikname gemeentegrond - verleend

 • Schildersbedrijf Hoftijzer, containers, keet en toilet plaatsen op parkeerplaatsen nabij Evoluon, van 15 januari tot en met 15 juli 2024
 • BAM Wonen, containers plaatsen op meerdere parkeervakken en op de stoep ter hoogte van Wingerd 39 tot en met 81, van 30 november 2023 tot en met 9 januari 2024
 • Siesling B.V., hoogwerker plaatsen ter hoogte van Rivium Quadrant 0, van 11 tot en met 18 december 2023
 • Van der TOl B.V., hijskraan en bouwterrein plaatsen ter hoogte van Rivium Quadrant 0, van 11 tot en met 18 december 2023
 • Verkuil & Moree B.V., depot geplaatst in de bermen aan de Dakotaweg en depots geplaatst aan de Tuinenpad, van 1 tot en met 22 december 2023
 • Container plaatsen, op een parkeervak ter hoogte van Poortmolen 146, van 7 december 2023 tot en met 25 januari 2024

Standplaatsvergunning  -  verleend

 • Verkoop van Surinaamse broodjes en Indonesische maaltijden, op de dinsdagen, op de Koperwiek, tegenover de Albert Heijn en Bram Ladage, proefperiode van 5 weken vanaf 2 januari 2024

Evenementenvergunning  -  verleend

 • Capelse Kerstmarkt 2023, op het Amnestyplein en marktterrein aan de Lijstersingel, op vrijdag 15 december 2023 van 15.00 tot 20.00 uur en zaterdag 16 december 2023 van 13.00 tot 20.00 uur

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Bingo (kienavond), in wijkcentrum Torenhof, Torenhof 1, op vrijdag 8 december 2023 van 19.30 tot 23.00 uur
 • Container plaatsen, ter hoogte van het Stadsplein 8-37 in verband met verbouwing, van 5 tot en met 15 december 2023