Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. En lees welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  aangevraagd

Verzenddatum: 28 september 2023

Hollandsch Diep 71 + 73
Voor de activiteit: afwijken bestemminsplan en plaatsen reclame, realisatie wijzigen massage- en beautysalon

Verzenddatum: 2 oktober 2023

Nabucco 112
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel plaatsen aan voor- en achterzijde van de woning
Fascinatio Boulevard 0 NK 1
Voor de activiteit: bouwen, bouwen van 66 huurappartementen
Paradijsselpark 79
Voor de activiteit: bouwen, opbouw en erfscheiding voortuin

Verzenddatum: 3 oktober 2023

Flatusstraat 81
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een poort/hekwerk aan de voorzijde

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 3 oktober 2023

De Genestetstraat 16
Voor de activiteiten: afwijken ‘Paraplubestemmingsplan Wonen’, tijdelijke kamerverhuur ten behoeve van ‘Kamers met Aandacht’
Einde beslistermijn: 30 november 2023

Omgevingsvergunning regulier procedure  -  verleend

Verzenddatum: 2 oktober 2023

Rivium Boulevard 213
Voor de activiteit: reclame, plaatsen van een dooslettertekst op het dak
Telemannstraat nabij huisnummer 10
Voor de activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan, bouwen van een geluidswal om het trapveld

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Informatie

Bel voor uw vragen over omgevingsvergunningen (kappen, reclame, inrit) met team ‘Bijzonder wetten’ telefoonnummer 14 010. Voor vragen over het kappen (als de vergunning al is afgegeven) of planten van bomen kunt u bellen met telefoonnummer 010-2848721.

Mail als u een omgevingsvergunning voor een bouwplan wilt inzien naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl. Wij maken dan een afspraak voor een gesprek met u.

Grondverkoop Floridaweg 38 

De gemeente Capelle aan den IJssel is voornemens om circa 18 m² snippergroen kadastraal bekend als Capelle aan den IJssel, sectie C, nummer 7277 te verkopen aan de eigenaar van het aangrenzende perceel te Capelle aan den IJssel. De koper is de enige geschikte gegadigde op basis van de Nota Uitgifte van Openbaar Groen en Restgronden 2015.
 
De gemeente zal na een wachttijd van minimaal 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft kunt u contact opnemen met de heer R. Verboom, via: grondzaken@capelleaandenijssel.nl.
Het feit dat een voornemen van deze verkoop bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief tot verkoop besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de beoogde koper al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt.

Inspraak concept beleidsregels/afwegingskader toestaan kamergewijze verhuur 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de concept beleidsregels/afwegingskader voor het toestaan van kamergewijze verhuur in Capelle aan den IJssel ter inzage wordt gelegd. Vanaf donderdag 12 oktober tot en met woensdag 22 november 2023 kunt u reageren op dit concept beleidsdocument.

Waarom een afwegingskader?

Op 14 november 2022 heeft de gemeenteraad een paraplubestemmingsplan Wonen vastgesteld. In dit paraplubestemmingsplan staan de regels die gemeentebreed gelden voor het gebruik van een woning. Waaronder dat er in een woning maar één huishouden mag worden gevestigd. Kamergewijze verhuur is vanuit dit bestemmingsplan niet toegestaan. Kamergewijze verhuur willen we niet volledig uitsluiten, maar willen hier wel grip op houden. Het toestaan van deze woonvorm is in het paraplubestemmingsplan dan ook geregeld via een vergunningplicht. Aan deze vergunningsplicht waren nog geen voorwaarden gekoppeld. De beleidsregels/afwegingskader bieden een kader voor het toetsen van aanvragen die afwijken van het paraplubestemmingsplan Wonen.

Inhoud afwegingskader 

 • alleen woningen in particulier eigendom (koopwoningen) komen in aanmerking, waarbij de woningeigenaar zelf in de woning (blijvend tijdens de verhuur) woont en
 • kamergewijze verhuur is toegestaan/wordt geboden aan: tot maximaal 2 personen exclusief de bewoner(s), waarbij 1 persoon per kamer geldt en
 • als er een Vereniging van Eigenaren (VvE) is, moet de VvE toestemming geven voor de kamerverhuur. Schriftelijk bewijs van deze toestemming is een indieningsvereiste en; - inschrijving van de huurders in de gemeentelijke basisadministratie is verplicht en
 • maatschappelijke initiatieven zijn toegestaan (zoals bijvoorbeeld Stichting Kamers met Aandacht), dit is voor casuïstieke maatschappelijke hulp, voor maximaal 1 persoon per woning en
 • er mag geen sprake zijn van kamerverhuur met als doel het verschaffen van kortdurend verblijf, te vergelijken met tijdelijk wonen/ short-stay, al dan niet als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden aan werknemers en 
 • langdurige bewoning is het uitgangspunt, waarbij huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd de norm zijn en
 • schriftelijke huurcontract(en) zijn verplicht en onderdeel van de indieningsvereisten, bij de aanvraag omgevingsvergunning en
 • de plattegrond, en hiermee de te verhuren kamers van de woning, moet in relatie tot de huisvesting van het aantal personen (indeling van de ruimtes, 1 kamer per persoon) voldoen en
 • tijdens het vooroverleg wordt door de gemeente een leefbaarheidstoets uitgevoerd voorafgaand aan vergunningverlening. Deze toets is onderdeel van de indieningsvereisten en
 • het initiatief moet voorzien in voldoende auto- en fietsparkeren en hiermee voldoen aan de geldende Nota parkeerbeleid en Parkeernormen. Hiervoor dient een parkeerberekening te worden aangeleverd en indien nodig parkeermetingen te worden verricht (kamerverhuur heeft een parkeernorm van 0,6, dus 1 persoon die een kamer huurt is 1 maal 0,6 en 2 personen is 2 maal 0,6 is 1,2 als parkeernorm) en
 • een vrijstaand bijbehorend bouwwerk (bijvoorbeeld een schuur of een aanbouw) mag niet in gebruik worden genomen als onzelfstandige wooneenheid, met uitzondering van/ten behoeve van mantelzorg en 
 • het gebouw mag niet worden opgedeeld in zelfstandige wooneenheden en
 • wanneer niet aan de bovengenoemde voorwaarden kan worden voldaan is de gemeente bevoegd een aanvraag omgevingsvergunning te weigeren

Stukken beschikbaar en raadpleegbaar 

Het concept beleidskader toestaan kamergewijze verhuur is te raadplegen via de website www.officiëlebekendmakingen.nl(externe link) en in het gemeentehuis (Rivierweg 111). Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur geopend. En op maandagen tot 20.00 uur.

Reacties

Vanaf donderdag 12 oktober tot en met woensdag 22 november 2023 kunt u een reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, op de volgende wijzen:

 • Door het invullen van het contactformulier(externe link)
 • Door het sturen van een brief aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel, onder vermelding van beleidsregels kamergewijze verhuur
 • Of door het mondeling geven van een reactie (stellen van vragen). Hiervoor maakt u een afspraak met Tamira Buijze via e-mailadres t.n.buijze@capelleaandenijssel.nl

Hoe gaat het verder?

Tijdens de  inzageperiode kunt u een inspraakreactie bij het college naar voren brengen. Na de periode inzageperiode zullen eventuele inspraakreacties aan het college ter besluitvorming worden voorgelegd. Eventuele inspraakreacties kunnen leiden tot aangepaste beleidsregels behorende bij het bestemmingsplan. Bij geen inspraakreacties zijn de conceptbeleidsregels direct definitief en vindt geen aparte besluitvorming door het college meer plaats.

Voorbereidingsbesluit Rivium 2023

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.7, lid 7, van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 25 september 2023 heeft besloten: 

 • Op grond van artikel 3 7, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het Rivium, zoals aangegeven op de tekening (Besluitgebied) behorende bij dit besluit 
 • Op grond van artikel 3. 7, lid 1 van de Wro een voorbereidingsbesluit te nemen met identificatienummer NL.IMRO.0502.VB23Rivium-5001 voor het onder beslispunt 1 genoemde gebied
 • Op grond van artikel 3.3 en artikel 3.7, lid 4 van de Wro te bepalen dat het binnen het onder beslispunt 1 genoemde gebied verboden is om: 
 1. te bouwen en/of 
 2. werken (geen bouwwerken zijnde) dan wel werkzaamheden uit te voeren en/of 
 3. bouwwerken te slopen en/of 
 4. het gebruik van gronden en/of bouwwerken te wijzigen
 • Te bepalen dat het college ontheffing kan verlenen van de onder beslispunt 3 bedoelde verboden, mits de aanvragen niet in strijd zijn met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan of omgevingsplan voor het Rivium
 • Het voorbereidingsbesluit in werking te laten treden de dag na het raadsbesluit met ingang van 26 september 2023

Voorkomen ongewenste ontwikkelingen

Het voorbereidingsbesluit voorkomt ontwikkelingen die het gebied minder geschikt maken voor bij het plan te geven bestemming.

Wilt u het voorbereidingsbesluit bekijken?

Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende kaart kunt u bekijken vanaf donderdag 12 oktober 2023 in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. U kunt de stukken ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).  

Tegen een voorbereidingsbesluit kunt u geen bezwaar of beroep indienen. Voor meer informatie over het voorbereidingsbesluit kun u contact opnemen met de heer D. Wissel, afdeling stadsontwikkeling, telefoonnummer 06 – 27 36 54 29 of per email d.wissel@capelleaandenijssel.nl.

Kennisgeving activiteitenbesluit

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorieën van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel maken bekend dat zij op 17 september 2023 een melding Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling hebben ontvangen.

Opslag en Transport: Overige

 • Venkelbaan 55, 2908KE, Capelle aan den IJssel, 8813297

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.

Evenementenvergunning  -  verleend

 • Halloween’s Gravenland, Trick-or-Treat door de wijk en feest op het plein van wijkcentrum De Harp, Jan de Geusrede 39a, zaterdag 28 oktober 2023 van 18.30 tot 23.00 uur
 • Eat, Meet and Greet, op het terrein achter de flat Purmerhoek nabij het grasveld en Cruyff Court, zaterdag 6 oktober 2023 van 15.00 tot 19.00 uur
 • Circus in de zorg, op het parkeerterrein aan de achterkant van het gemeentehuis, maandag 23 oktober 2023 van 11.00 tot 16.30 uur
 • Halloween Oostgaarde, ter hoogte van de locatie Aleoeten 38, zaterdag 29 oktober 2023 van 14.30 tot en met 23.00 uur

Ingebruikname gemeentegrond  -  verleend

 • MVOI, voor het gebruik van de grond, Filosofentuin, voor vervangen stadsverwarming, van 16 oktober 2023 tot en met 2 augustus 2024

Ontheffing geluidhinder  -  verleend

 • Onderhoud, aan de N10 - Abram van Rijckevorselweg, Capelseplein tot de Algerabrug en Capelseplein tot Rivium, van maandag 16 tot en met vrijdag 20 oktober 2023 tussen 22.00 en 07.00 uur

Standplaatsvergunning  -  verleend

 • Plaatsen dierenambulance, op Stadsplein, voor het geven van informatie op donderdag 5 oktober 2023 van 09.00 uur tot 13.00 uur
 • Kerstbomenverkoop, Kerklaan 2 op 8 en 9 december 2023
 • Verkoop van snacks en belegde broodjes, Lylantsebaan ingang Kwantum, dit betreft een verlenging voor het jaar 2024
 • Frijters, verkoop vis voor de locatie Slotplein, Willem Barentszstraat, Schenkel voor het jaar 2024
 • Frijters, verkoop van haring van juni tot eind september 2024

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Scholloween, Trick-or-Treat route voor kinderen door Schollevaar (start vanaf het Maria Daneelserf  en vanaf het Louvre) op 27 oktober 2023 tussen 19.00 en 21.00 uur
 • Container plaatsen, door bewoners van Tinus Bruinrede 8, ter hoogte van Arend Brinkmanrede 2 in verband met een verbouwing, van 6 tot en met 13 november 2023
 • Plaatsen van twee afvalcontainers (Havensteder), nabij Valeriusrondeel 542 op parkeerplaats, van 2 tot en met 16 oktober 2023