Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 3 januari 2023

Poortmolen 121
Voor de activiteit: bouwen, nieuwbouw ouderenkliniek

Datum ontvangst: 4 januari 2023

Lentedans 47
Voor de activiteit: bouwen, vervanging van dakkapel

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.
 

Ter inzage: Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Rivium Boulevard 122
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, tijdelijke opvang vluchtelingen uit Oekraïne

De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen met ingang van 11 januari 2023 gedurende 6 weken, op werkdagen ter inzage. Gedurende deze periode kunt u schriftelijk zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Als u de zienswijzen mondeling kenbaar wilt maken verzoeken wij u om contact op te nemen met Mevrouw M. van der Werf via omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Informatie

Voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010-2848721

Wilt u een omgevingsvergunning voor een bouwplan inzien? Dan kunt u een email sturen aan omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl en zal er contact worden opgenomen voor een afspraak met de behandelaar van de aanvraag.

Gebruik openbare weg/Ingebruikname gemeentegrond  -  verleend                     

 • Container plaatsen, op een parkeervak nabij Puccinipassage 1, van 1 januari tot en met 1 februari 2023
 • Container plaatsen, op een parkeervak aan de Van Beethovenlaan 42, van 13 januari tot en met 17 februari 2023
 • Batenburg, depot (tijdelijk afzetten voetpad) aan de Kompasstraat 4, van 30 januari tot 10 november 2023
 • IJsselrunners loopgroep door het Schollebos, met een partytent op het grote veld aan het Hermelijnpad/Hazenpad, op 14 januari 2023 van 10.00 tot 11.30 uur
   

Standplaatsvergunning  -  verleend

 • Foodtruck, aan de P.C. Boutenssingel voor het jaar 2023 voor de maandagen, woensdagen en vrijdagen (dit betreft een verlenging)

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. 
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Collecterooster januari 2023

 • 9 tot en met 14 januari 2023 - Stichting Breath
 • 30 januari tot en met 4 februari 2023 - Hersenstichting

Melding gebruik spandoeklocaties voor het ophangen van spandoeken van:

 • 1 tot en met 7 januari 2023 - EHBO
 • 15 tot en met 21 januari 2023 - EHBO
 • 22 tot en met 28 januari 2023 - Hersenstichting

Kledinginzameling

 • 1 tot en met 31 januari 2023 - Artsen voor Kinderen

Grondverkoop 

Carolinen 1

De gemeente Capelle aan den IJssel is ten behoeve van een tuinuitbreiding voornemens om snippergroen kadastraal bekend als Capelle aan den IJssel, sectie C, nummer 8297 te leveren aan de eigenaar van de aangrenzende woning aan de Carolinen 1 te Capelle aan den IJssel. De koper is de enige geschikte gegadigde op basis van de Nota Uitgifte van Openbaar Groen en Restgronden 2015.

De gemeente zal na een wachttijd van minimaal 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft kunt u contact opnemen met de heer R. Verboom, via: grondzaken@capelleaandenijssel.nl.

Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats Parsifal

Het college heeft op 9 januari besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen voor het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op de Parsifal:

 • Te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn;
 • Eén parkeerplaats gelegen ter hoogte van perceel Parsifal 28, nabij de woning van de aanvrager, als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.
 

Niet mee eens?

Dan kunt u bezwaar maken. U stuurt uw bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit op 11 januari 2023 naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u:

 • naam;
 • adres;
 • datum van uw bezwaarschrift;
 • tegen welk besluit u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met het besluit.

Vergeet niet uw handtekening te zetten. Ook kunt u via internet uw bezwaarschrift indienen via: www.capelleaandenijssel.nl/bezwaar.

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen, dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor moet u wel een bijdrage betalen. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd. 

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • M. Chen - 13-09-1977 - Nevadaweg 23 - 31-01-2023
 • M.I. Lopes Soares - 19-11-2005 - Purmerhoek 431 - 31-01-2023

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Burgerzaken. Dit team is te bereiken via: Onderzoeksteam@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college 110 van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending. 

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • B. Yohannes - 13-03-1996 - Ringspoor 41 - 02-01-2023
 • S.B. Martina - 04-12-1965 - Meidoornveld 61 N 2 - 02-01-2023
 • S. Lin - 31-07-1979 - Vrijheidsdans 20 - 02-01-2023
 • Y. Lin - 13-06-1979 - Vrijheidsdans 20 - 02-01-2023
 • W. Lin - 31-08-1955 - Vrijheidsdans 20 - 02-01-2023
 • S. Lin Chen - 12-07-1950 - Vrijheidsdans 20 - 02-01-2023

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn begint te lopen met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in de IJssel en Lek streek  (huis aan huis blad).